Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

 
 
 

ในการทำพิธีกรรมบรวงสรวงของอาศรมฯทุกพิธีกรรม ไม่ว่าจะเป็นพิธีบวงสรวงตอกเข็มเอก ยกเสาเอก ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ๆลๆ เราจะใช้เครื่องบวงสรวงที่เป็นมังสวิรัติเท่านั้น ไม่ให้มีเนื้อสัตว์มาปะปนโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นหัวหมู เป็ด ไก่ กุ้งพล่า ปลายำ ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะนำมาทำเทวตาพลี เพื่อบูชา เทพยดาชั้นสูง รวมทั้ง รุขเทวดา ภุมเทวดา อากาศเทวดา ฯลฯ ย่อมไม่สมควร เพราะเป็นการทำลายชีวิต เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งขัดต่อหลักธรรมทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์

อีกทั้งเทวดาทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ มีศีลมีธรรมจึงได้ไปเกิดเป็นเทวดา ดังนั้นการบวงสรวงบัดพลีต่างๆ เพื่อความสุขความเจริญของเราและครอบครัว จึงไม่สมควรเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะการเบียดเบียนสัตว์นั้นจะเป็นมงคลและสร้างความสวัสดีให้กับเราได้อย่างไร ก็ในเมื่อเราทำลายชีวิตผู้อื่น อีกทั้งเหล่าเทพดาทั้งปวงก็ย่อมเล็งเห็นความไม่บริสุทธิ์ของเครื่องสังเวย จึงไม่เสด็จลงมารับและไม่ทรงประทานพรให้ ดังนั้นก็จึงมีแต่ยักษ์ สัมภเวสี เปรต อสุรกาย เท่านั้นที่ยินดีในการเซ่นสรวง บวงพลีเช่นนี้