fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

371814fbd235526c167043bff85ef6fd

เป็นวันสำคัญในปฏิทินฮินดู คัมภีร์ทางศาสนาได้อธิบายถึงความประเสริฐยิ่งของเดือนมาฆะสำหรับทำพิธีอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และถือศีลพรตต่างๆในช่วงเดือนมาฆะอย่างเคร่งครัด  และเป็นที่เชื่อกันว่าในทุกๆวันของเดือนมาฆะนี้ จะเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับการทำบุญกุศล ที่จะได้ผลสูงสุด

C95a7ece75797a15521e1e11ec048410

 

“มาฆะ ปูรณิมา” บางทีก็เรียกว่า “มาฆี ปูรณิมา” ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและวันที่สำคัญที่สุดของเดือนมาฆะ  วันนี้ผู้คนจะพากันประกอบพิธีกรรมที่สำคัญๆ เช่น การอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ การทำบุญ บริจาคทาน อาหาร เสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้  ให้อาหารแก่วัวและ ร่วมกันทำพิธีโฮมาที่  “ปรายัค” ซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำคงคา ยมุนา และสรัสวดี

ในระหว่างเดือนมาฆะ ผู้คนจะอาบน้ำในตอนเช้าที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เช่น คงคา หรือในแม่น้ำยมุนา ตลอดทั้งเดือน โดยการอาบน้ำทุกวันซึ่งเริ่มต้นจาก”วัน เปาษะ ปูรณิมา” และสิ้นสุดในวันมาฆะ ปูรณิมาคือวันนี้

4511a5b3c382a5665a30050349908bdb3327477d1e28e6092635cd64a29f53a6


4808eaa0b0832e51210dd41b8dcce26d2fe76fd8b21060a992621e44a2b82a8a

ชาวฮินดูเชื่อว่าการทำพิธีกรรมใดใดก็ตามและการทำบุญกุศลทั้งหลาย หากได้ทำในช่วงวันดังกล่าวนี้จะสัมฤทธิผลได้เร็ว  ดังนั้นในช่วงวันนี้ผู้คนทั้งหลายจึงพากันทำบุญทำทาน ให้ทานแก่คนยากจนตามกำลังความสามารถ เพื่อที่จะได้ผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำเอาไว้

40e97833712f1889f68cd3732468d1b3

“มาฆะ ปูรณิมา” สำหรับคติทางพุทธศาสนาวันนี้เรียกว่า”วันมาฆะ บูชา”  ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

 

5b2e838470e87e5fd45a0c5b63441bcb