1 Astroneemo Newslide

เว็บไซด์อาศรมศรีจักรนารท บริการให้ฤกษ์ยามมงคลชั้นสูงของโหรภารตะ จากคัมภีร์พระเวท ของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

พสุสงกรานต์ใต้

วันที่โลกโคจรออกมาไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุด ตรงกับประมาณวันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี

ดู อะฟีเลียน


อะฟีเลียน - aphelion

จุดไกลสุดจากดวงอาทิตย์ในวงโคจรของดาวเคราะห์หรือวัตถุอื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

 

[Aphelion and Perihelion]