ติดต่อสอบถาม กรุณาแอด Line @astroneemo

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


คาถา

องการพินทุนาถํ อุปฺปนฺนํ พรหฺมา สหปติ นามํ อาทิกปฺเป สุอาคโต
ปญฺจปทุมมํ ทิสฺสวา นโมพุทฺธาย วนฺทนํ

๏เสฏฺฐนฺติ รตนํ โลเก วนฺทิตฺวา ปการณํ อิมํเลขสมุทยํ กริสฺสามิ ยถาพลํ

อหํ อันว่าข้าฯ อภิวนฺทิย นมัสการแล้ว พุทฺธเสฏฺฐํ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ หนึ่งโสด อหํ อันว่าข้าฯ

อภิวนฺทิย นมัสการแล้ว ธมฺมํ ซึ่งพระปริยัติธรรม แลนพโลกุตรธรรม หนึ่งโสด อหํ อันว่าข้าฯ อภิวนฺทิย นมัสการแล้ว คณํ ซึ่งหมู่พระอริยสงฆ์ อุตฺตมํ อันอุดม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ทวยเทพย์ทุกสถาน และคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ คุณบิดามารดา คุณพระมหากษัตริย์ ด้วยความเคารพอย่างแท้จริง เพื่อจะห้ามเสียซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย ในการที่จะกล่าวซึ่งคัมภีร์โหราศาสตร์เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านผู้อ่านและผู้สนใจในโหราศาตร์สืบต่อไป

๏เยเย อารกฺขกา อาจาริย ตตฺถตตฺถาทิวาสิโน สพฺเพอมฺเหหิปูชิโต สพฺพวิชโยจิรํ ติต ฐนฺตุสาตตํ อาโรคยํ สุขนเจวตโต ทีฆายุตา ปิจ ตพฺพตถูนญฺจ สมฺปตฺตโย ๚๛


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประณตน้อมนมัสการ คุณครูอาจารย์ผู้ฝึกสอน ให้เรียนรู้ปกรณ์ โหราศาสตร์คณะวิทยกิจ ขอสิ่งประสิทธิ์สรรพมงคลสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ผู้มุ่งกมลประสาทโสมนัส จัดผดงเจตน์บำบวงสรวงสิทธิเคารพ นบน้อมพร้อมกายวจีจิต บรรจงสรรพสักการามิศ อุทิศแด่ท่านบรรพครูโหราจาริย์ อ้างเดิมกาลพรหมทั้งสี่ มีกสิณพรหมเป็นอาทิเหตุ ผู้บำเพ็ญญาณประเภทเลขคำนวนกิจ เสริมประสิทธิสฤษดิ์สรรพคัมภีร์ โดยวิถีทางโหราศาสตร์ ตั้งอสีติธาตุและสุริยาตร์สารัมภ์ สูริย์จันทร์ประจำลักขณ์ราศี จักรทีปนีพยากรณ์ดาราศาสตร์ ทบทวนธาตุแบ่งปัน ปักษ์ดิถีวันเดือนฤดูกาล สิบสองฐานนพเคราะห์ รู้แม่นเหมาะพื้นภูมิพิภพ แจ้งเจนจบญาณวิถี จงปราณีโปรดรับสักการ สรรพพิธานพลีกิจ ซึ่งจงจิตน้อมอภิวันท์ สมประโยชน์พลันเจริญช่วย เอื้ออำนวยพรพิสุทธิ์ แก่กุลบุตรผู้ศึกษา ในโหราศาสตร์ปกรณ์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน จงเพียรเพิ่มพูลสวัสดิ์ ให้แจ้งจัดเจนจำทรง แม่นมั่นคงทุกคัมภีร์ ขออย่ามีวิปลาศ ด้วยอำนาจประนอมนบ น้อมเคารพครูอาจาริย์ จงบรรดาลดลให้ ผู้ที่เรียนจงรู้ได้ สะดวกพร้อมสมประสงค์ ประสิทธิเทอญ
ข้าพเจ้า ขอกราบระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ทั้งหลายทั้งปวง ผู้ประสิทธิ ประสาทสรรพวิชาให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ปฐมวัยจวบจนปัจจุบันทั้ง ครูท่องพักลักจำ ครูชี้ครูแนะ ครูตำรับตำรา ครูอักขระ ครูเลข ครูภาษาและครูโหราศาสตร์ ทุกๆพระองค์เทอญ
๚๛

ที่มาจาก หนังสือ พระคัมภีร์พระเวท (ปฐมบรรพ) ของอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร