Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

YAMaChaturdashi

โศลกที่ ๑๐๙
เสาร์กุมลัคนา มีอังคารอยู่ในภพที่ ๑๒ มีอาทิตย์ จันทร์และพุธร่วมกัน อยู่ในภพที่ ๗ เจ้าชะตาจะตายในต่างประเทศ ฯ


โศลกที่ ๑๑๐
มีบาปเคราะห์อยู่ในภพที่ ๘ จากลัคนา และเจ้าเรือนของภพที่ ๘ อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา หรือเป็นเกนทระกับลัคนา ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาไม่เข้มแข็ง เจ้าชะตาจะตายผลกรรมชั่วของเจ้าชะตาเอง ฯ


โศลกที่ ๑๑๑
ถ้าจันทร์อยู่ในเรือนอังคารหรือเสาร์ รับแสงจากบาปเคราะห์ และจันทร์นั้นถูกกระหนาบหน้าหลังด้วยบาปเคราะห์ เจ้าชะตาจะถูกยิงตาย ถ้าจันทร์อยู่ในภพที่ ๔ และเป็นราศีกันย์ด้วย ดาวอื่นๆอยู่อย่างเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว เจ้าชะตาจะถูกยิงตาย ฯ


โศลกที่ ๑๑๒
ถ้าผู้ใดเกิดในเวลาของยามที่เป็นพิษซึ่งมีชื่อว่า วิษฆฏิกะ หรือ นาทีพิษ และใน
ภพที่ ๘ จากลัคนา มีบาปเคราะห์สถิตอยู่ เจ้าชะตาจะตายด้วยยาพิษหรือถูกยิงตาย
ถ้าเจ้าเรือนของลัคนาร่วมกับพระเคราะห์อื่นๆอีกหลายพระเคราะห์ และในจำนวนพระเคราะห์เหล่านั้นมีเจ้าเรือนของภพที่ ๘ จากลัคนาร่วมอยู่ด้วย เจ้าชะตาจะไปตายร่วมกับผู้อื่นอีกหลายคนหรือตายพร้อมๆกันหลายคน ฯ


หมายเหตุ
คำว่าวิษฆฏิกะคือจำนวนนาทีพิษของจันทร์ที่โคจรอยู่ในนักษัตรต่างๆทั้ง ๒๗ นักษัตร ในนักษัตรต่างๆท่านผู้รู้ได้วางตำแหน่งพิษไว้มีความกว้างประมาณ ๑ องศาหรือ ๕๓ ลิบดา ๒๐ พีลิบดา ส่วนที่เป็นพิษในนักษัตรต่างๆไม่ตรงกันเสมอไป ส่วนมากถือว่าถ้าจันทร์โคจรอยู่ในตำแหน่งนี้ถือว่าให้โทษ ซึ่งกินเวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ๓๖ นาที

 

นักษัตร              องศาโดยประมาณจากเมษ           องศาที่แท้จริงในราศีต่างๆ

๑.อัศวินี                       ๑๑        เมษ                    ๑๐°-๖’-๑๓” >๑๑°-๕๙’-๓๓”

๒.ภรณี                         ๑๙       เมษ                     ๑๘-๔๐-๐ >๑๙-๓๓-๒๐

๓.กฤติกา                      ๓๔      พฤษภ                   ๓-๒๐-๐>๔-๑๓-๒๐

๔.โรหิณี                        ๔๙      พฤษภ                    ๑๘-๕๓-๐>๑๙-๔๖-๒๐

๕.มฤคศรีษะ                  ๕๗      พฤษภ                   ๒๖-๒๖-๑๓>๒๗-๑๘-๓๓

๖.อาระทรา                    ๗๒     เมถุน                       ๑๑-๒๐-๐>๑๒-๑๓-๒๐

๗.ปุนระวะสุ                   ๘๗      เมถุน                       ๒๖-๔๐-๐>๒๗-๓๓-๒๐

๘.ปุษยะ                         ๙๘      กรกฏ                      ๗-๔๖-๔๐>๘-๔๐-๐

๙.อาศะเลษะ                 ๑๑๔     กรกฏ                     ๒๓-๔๖-๔๐>๒๔-๔๐-๐

๑๐.มะฆะ                     ๑๒๗     สิงห์                         ๖-๔๐-๐>๗-๓๓-๒๐

๑๑.ปูรวะผลคุณี                  ๑๓๘ สิงห์                        ๑๗°-๔๖’-๔๐”>๑๘°-๔๐’-๐”

๑๒.อุตตระผลคุณี               ๑๕๑ กันย์                         ๐-๔๐-๐>๑-๓๓-๒๐

๑๓.หัสตะ                           ๑๖๗ กันย์                         ๑๖-๔๐-๐>๑๗-๓๓-๒๐

๑๔.จิตรา                            ๑๗๘ กันย์                          ๒๗-๔๖-๔๐>๒๘-๔๐-๐

๑๕.สวาตี                           ๑๙๐ ตุลย์                           ๙-๔๖-๑๓>๑๐-๓๙-๓๓

๑๖.วิศาขา                          ๒๐๓ ตุลย์                          ๙-๔๖-๑๓>๒๓-๕๙-๓๓

๑๗.อนุราธา                        ๒๑๖ พิจิก                          ๕-๓๓-๒๐>๖-๒๖-๔๐

๑๘.ชะเยษฐา                     ๒๓๐ พิจิก                          ๑๙-๔๖-๑๓>๒๐-๓๙-๓๓

๑๙.มูลา                            ๒๕๓ ธนู                             ๑๒-๒๖-๔๐>๑๓-๒๐-๐

๒๐.ปูรวะษาณา                 ๒๕๙ ธนู                             ๑๘-๔๐-๐>๑๙-๓๓-๒๐

๒๑.อุตตระษาณา               ๒๗๒ มังกร                        ๑-๖-๔๐>๒-๐-๐

๒๒.ศระวะณะ                   ๒๘๓ มังกร                           ๑๒-๑๓-๒๐>๑๓-๖-๔๐

๒๓.ธนิษฏา                       ๒๙๖ มังกร                          ๒๕-๓๓-๒๐>๒๖-๒๖-๔๐

๒๔.ศตะภิษก                    ๓๑๑ กุมภ์                          ๑๐-๔๐-๐>๑๑-๓๓-๒๐

๒๕.ปูรวะภาทระปะทา       ๓๒๔ กุมภ์                          ๒๓-๑๓-๒๐>๑๔-๖-๔๐

๒๖.อุตตระภาทระปทา       ๓๓๗ มิน                            ๖-๒๖-๑๓>๗-๑๙-๓๓

๒๗.เรวะตี                          ๓๕๔ มิน                            ๒๓-๒๐-๐>๒๔-๑๓-๒๐

 

โศลกที่ ๑๑๓
ผู้รู้โหราศาสตร์ชั้นอาจารย์เชื่อกันว่าสาเหตุที่ทำให้เจ้าชะตาตายเกี่ยวกับพระเคราะห์ที่เป็นเจ้านวางค์ของเจ้าเรือนลัคนา และเกี่ยวกับนวางค์ซึ่งเทียบกับราศีที่เจ้าเรือนลัคนาสถิตด้วย ฯ

โศลกที่ ๑๑๔
ท่านให้พิจารณาดูว่าเจ้าเรือนของลัคนานั้นอยู่นวางค์ใด และนวางค์นั้นเทียบได้กับราศีใด เจ้าชะตาจะตายดังเหตุต่อไปนี้ นวางค์เมษจะตายด้วยโรคที่มีความร้อนสูง นวางค์พฤษภจะตายด้วยโรคหืดหรือโรคลำไส้ นวางค์เมถุนจะตายด้วยโรคปวดศรีษะ โรคสมอง นวางค์กรกฏจะตายด้วยโรคข้ออักเสบหรือโรคจิต นวางค์สิงห์จะตายด้วยโรคเนื้องอก นวางค์กันย์จะตายด้วยโรคกระเพราะอาหาร กามโรค ฯลฯ

โศลกที่ ๑๑๕
นวางค์ตุลย์จะตายด้วยความโศกเศร้าเสียใจ ไข้ต่างๆหรือจากสัตว์ ๔ เท้า นวางค์พิจิกจะตายด้วยถูกหินทับ ถูกอาวุธหรืออุปัทวเหตุอื่น นวางค์ธนูโรคข้ออักเสบอย่างร้ายแรง นวางค์มังกรจะตายจากสัตว์ป่าเช่นเสือ สิงโต หรือโรคเกี่ยวกับท้อง นวางค์กุมภ์จะตายด้วยน้ำมือของสตรีเพศหรือเสือกัดตาย และในนวางค์มินจะตายด้วยโรคบิดหรือตกน้ำตาย ที่ตายของเจ้าชะตาท่านว่าให้ดูจากนวางค์ที่ ๖๔ จากนวางค์ของลัคนา ฯ

โศลกที่ ๑๑๖
ถ้าเกิดกลางวันและลัคนาสถิตในราศีซึ่งมีความเข้มแข็งในเวลากลางคืน หรือถ้าเกิดกลางคืน และลัคนาสถิตในราศีซึ่งมีความเข้มแข็งในเวลากลางวัน ท่านว่าเจ้าชะตาจะตายเกี่ยวกับดาวที่ร่วมหรือให้แสงถึงเจ้านวางค์ของลัคนา ฯ

โศลกที่ ๑๑๗
ให้พิจารณาดูว่าลัคนาสถิตในราศีใด และลัคนานั้นเลยเข้ามาในราศีนั้นกี่องศา
แล้วจำนวนองศาของที่ลัคนายังไม่ผ่านนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุด เกี่ยวกับความไม่รู้สึกตัวของเจ้าชะตาก่อนที่จะตาย ถ้าเจ้านวางค์ของลัคนาให้แสงถึงลัคนาและบาปเคราะห์ให้แสงถึงลัคนาด้วย เวลาไม่รู้สึกตัวก่อนตายนั้นให้เพิ่มขึ้นเป็น ๒ เท่า ถ้าเจ้านวางค์ของลัคนาเป็นดาวศุภเคราะห์เวลาหมดความรู้สึกจะเพิ่มขึ้นเป็น ๓ เท่า การตายของเจ้าชะตาดูจากดูจากดาวที่ครองตรียางค์ที่ ๒๒ จากตรียางค์ของลัคนา ฯ

โศลกที่ ๑๑๘
ในเวลาสิ้นใจถ้าเราทำดวงชะตาขึ้น ลัคนาในเวลานั้นเรียกมรณะลัคนา ถ้ามรณะลัคนากุมด้วยพฤหัสบดีตายแล้วจะได้ไปพบพระเจ้าหรือชั้นสวรรค์ ถ้าอาทิตย์หรืออังคารเข้ากุมมรณะลัคนา จะไปพบสิ่งชั่วร้ายหรือตกนรก ถ้าจันทร์หรือศุกร์เข้ากุมมรณะลัคนาจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหม ถ้าเสาร์หรือพุธเข้ากุมมรณะลัคนาจะตกนรก ฯ

โศลกที่ ๑๑๙
เกี่ยวกับการที่จะรู้ว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณนั้นจะไปยังสวรรค์ชั้นใด เขาแบ่งราศีทั้ง ๑๒ ราศีออกเป็น ๓ พวกๆละ ๔ ราศีนับจากเมษถึงกรกฏเป็นอาณาเขตของภูโลกะ นับแต่สิงห์ถึงพิจิกเป็นอาณาเขตของภูวระโลกะ และนับแต่ธนูถึงมินเป็นอาณาเขตของสุวรโลกะ ถ้ามรณะลัคนาอยู่ในราศีจำพวกใดก็ขึ้นสวรรค์ประเภทนั้น ฯ

โศลกที่ ๑๒๐
ถ้าเจ้าเรือนของภพที่ ๑๒ จากลัคนาอยู่ในวรรคของบาปเคราะห์ในระบบษัษฐะยำศะและในเวลาเดียวกันได้รับแสงจากบาปเคราะห์ด้วย ตายแล้วตกนรก ถ้าราหูอยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา และมีมานทิกับเจ้าเรือนภพที่ ๘ ร่วมราหู และยังได้รับแสงจากเจ้าเรือนภพที่ ๖ ด้วย ตายแล้วตกนรก ฯ

โศลกที่ ๑๒๑
ถ้าศุภเคราะห์ที่เป็นอุจจ์อยู่ในภพที่ ๑๒ จากลัคนา และศุภเคราะห์นั้นอยู่ในวรรค
ของศุภเคราะห์ ได้รับแสงจากศุภเคราะห์และบาปเคราะห์รวมกัน ตายแล้วจะขึ้นสวรรค์ ถ้าพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนภพที่ ๑๐ และอยู่ในภพที่ ๑๒ รับแสงจากศุภเคราะห์ตายแล้วขึ้นสวรรค์

โศลกที่ ๑๒๒
ถ้าพฤหัสบดีเข้มแข็งอยู่ราศีกรกฏในนวางค์ของธนูและมีพระเคราะห์อื่นๆ อีก ๓ หรือ ๔ ดวงอยู่เป็นเกนทระกับพฤหัสบดีด้วย ตายแล้วขึ้นสวรรค์ชั้นพรหม ฯ

โศลกที่ ๑๒๓
พฤหัสบดีกุมลัคนาในราศีธนู และพฤหัสบดีอยู่ในนวางค์เมษ มีศุกร์อยู่ในภพที่ ๗ มีพระจันทร์เข้มแข็งอยู่ในราศีกันย์ ตายแล้วขึ้นสวรรค์ ฯ

โศลกที่ ๑๒๔
ในบทที่กล่าวมานี้เกี่ยวกับการคำนวณหาอายุของเจ้าชะตา รวมทั้งเวลาตายที่แน่นอนด้วย ซึ่งมีการคำนวณอยู่หลายประการด้วยกัน อันใดจะถูกต้องแก่ดวงชะตาของผู้ใดนั้นเป็นการตัดสินใจของโหรเอง เพราะเรื่องการตายเป็นเรื่องยากที่สุด ท่านไวทยะนาถะได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องตายไว้ในบทที่ ๕ ของปาริชาตชาดกไว้เพียงเท่านี้ ฯ