Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์อันศักดิ์สิทธิ์ และได้ผลตอบรับดีสูงสุดเป็นปีที่ 15 แล้ว WebSite ของเราให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระดับสูงสุด ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป "SiteGuarding" บริการดูฮวงจุ้ย แก้ฮวงจุ้ย เสริมฮวงจุ้ย ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี***

9636253

โศลกที่ ๒๒

              ผู้รู้โหราศาสตร์ทั้งหลายให้ความเห็นว่า อาทิตย์หมายถึงเสื้อผ้าหนาๆ พระจันทร์หมายถึงเส้นด้าย อังคารหมายถึงพวกขับร้องเกี่ยวกับไฟ พุธหมายถึงเสื้อผ้าที่เปียกน้ำหรือกำลังซักฟอกอยู่  พฤหัสบดีหมายถึงเครื่องนุ่งห่มธรรมดา ศุกร์หมายถึงผ้าห่มหรือเสื้อคุม  เสาร์หมายถึงผ้าขี้ริ้วหรือผ้าเช็ดพื้น ฯ

โศลกที่ ๒๓

              การจัดพระเคราะห์ประจำทิศต่างๆท่านจัดให้พระอาทิตย์ครองทิศตะวันออก ศุกร์ครองทิศตะวันออกเฉียงใต้ อังคารครองทิศใต้ ราหูครองทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสาร์ครองทิศตะวันตก  จันทร์ครองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       พุธครองทิศเหนือ       พฤหัสบดีครองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เกี่ยวกับระดูกาลทั้ง ๖ ท่านจัดพระเคราะห์เข้าครองไว้ดังนี้  วะสันตะระหว่าง ๒๐ มีนาคม ถึง ๑๙ พฤษภาคม ครองด้วยศุกร์ ครีษมะ ระหว่าง ๒๐ พฤษภาคม ถึง ๑๙ กรกฎาคม ครองด้วยอังคาร วรรษะ ระหว่าง ๒๐ กรกฎาคม ถึง ๑๙ กันยายนครองด้วยจันทร์ ศะระทะ ระหว่าง ๒๐ กันยายนถึง ๑๙ พฤศจิกายนครองด้วยครองด้วยพุธ เหมันตะ ระหว่าง ๒๐ พฤศจิกายน ถึง ๑๙ มกราคมครองด้วยพฤหัสบดี ศิศิระ ระหว่าง ๒๐ มกราคมถึง ๑๙ มีนาคมครองด้วยเสาร์ ฯ

                                                           

โศลกที่ ๒๔

              อาทิตย์หมายถึงโบสถ์ วิหารหรือเทวะสถานต่างๆ จันทร์หมายถึงริมฝั่งน้ำหาดทรายหรือที่ชื้นแฉะ อังคารหมายถึงที่ๆมีความร้อน ครัวไฟ โรงหุงต้ม ห้องเครื่องจักรต่างๆ พุธหมายถึงสนามเด็กเล่น กรีฑาสถาน  พฤหัสบดีหมายถึงห้องเก็บของ คลังที่มีทรัพย์สมบัติมากมาย ศุกร์หมายถึงห้องนอน ห้องที่หาความสุขสำราญ ฮาเร็ม เสาร์หมายถึงเนินเขาที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย ส่วนราหูและเกตุหมายถึงมุมห้องที่มืดๆ ฯ

โศลกที่ ๒๕

              อาณาเขตที่อังคารครองตั้งต้นจากลังกาถึงแม่น้ำกฤษณา ศุกร์ของตั้งแต่แม่น้ำเคาตะมิกะ พฤหัสบดีครองตั้งแต่แม่น้ำเคาตะมิกะถึงวินธยะ พุธครองตั้งแต่วินธยะถึงแกงยี  เสาร์ครองตั้งแต่แกงยีถึงภูเขาหิมาลัย ที่กล่าวมานี้เป็นอาณาเขตของอินเดียโบราณซึ่งครองด้วยนพเคราะห์ต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๒๖

              พฤหัสบดีและศุกร์หมายถึงพวกพราหมณ์ อาทิตย์และอังคารหมายถึงกษัตริย์ จันทร์หมายถึงพ่อค้า พุธหมายถึงศูทรหรือคนชั้นต่ำ เสาร์หมายถึงหัวหน้าโจร  อาทิตย์ พฤหัสบดีและจันทร์หมายถึงสัตวะ คือมีความบริสุทธิ์ คุณงามความดี ศุกร์และพุธหมายถึงตัณหาราคะต่างๆ เสาร์และอังคารหมายถึงตะมะสะคือความมืดมนต่างๆ ฯ

โศลกที่ ๒๗

              อาทิตย์ อังคาร พฤหัสบดีเป็นเพศชาย ศุกร์และจันทร์เป็นเพศหญิง  เสาร์และพุธ เป็น ขุนุตหรือขันที พฤหัสบดีหมายถึงอวกาศ พุธหมายถึงแผ่นดินในโลก อังคารหมายถึงไฟ เสาร์หมายถึงลม ศุกร์หมายถึงน้ำ ฯ

โศลกที่ ๒๘

              ในระบบโหราศาสตร์ถือว่าโลกที่เราอยู่เป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล โดยถือถือว่านพเคราะห์ทั้งหลายโคจรอยู่รอบๆโลกทั้งสิ้น และได้แบ่งพระเคราะห์ตามเวลาโคจรรอบโลกตั้งแต่ช้าที่สุดถึงเร็วที่สุดไว้ตามลำดับดังนี้ เสาร์ พฤหัสบดี อังคาร อาทิตย์ ศุกร์ พุธ และจันทร์ เกี่ยวกับร่างกายได้จัดให้อังคารหมายถึงเยื่อในกระดูก เสาร์หมายถึงกล้ามเนื้อ พฤหัสบดีหมายถึงไขมัน อาทิตย์หมายถึงกระดูก ศุกร์หมายถึงน้ำกาม จันทร์หมายถึงโลหิตและพุธหมายถึงผิวหนัง ฯ

โศลกที่ ๒๙

              เกี่ยวกับรสต่างๆท่านจัดพระเคราะห์ไว้ดังนี้ จันทร์รสเค็ม อาทิตย์รสฉุนแก่เครื่องเทศ เสาร์รสฝาด พฤหัสบดีรสหวาน อังคารรสขม ศุกร์รสเปรี้ยว และพุธรสรวมกันหลายประการ เกี่ยวกับการแสดงผลของพระเคราะห์ต่างๆท่านจัดไว้ดังนี้ อาทิตย์ ๖ เดือน จันทร์ ๔๘ นาที อังคาร ๑ วัน พุธ ๒ เดือน  พฤหัสบดี ๑ เดือน ศุกร์ ๑๕ วัน เสาร์ ๑ ปี ฯ

โศลกที่ ๓๐-๓๑

              เกี่ยวกับที่พระเคราะห์ต่างๆมีอิทธิพลถึงภพต่างๆ จากที่พระเคราะห์นั้นสถิตอยู่ อินเดียเรียกว่า ทฤษฎี หรือการให้แสงถึงโดยปกติพระเคราะห์ต่างๆเมื่อนับจากภพที่พระเคราะห์นั้นๆสถิตอยู่จะมีกำลังให้แสงถึงภพอื่นๆดังกฎเกณฑ์ต่อไปนี้

               ให้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์            ในภพที่ ๗

                   “    ๕๐         “                    ในภพที่ ๕ และ ๙

                   “     ๗๕        “                    ในภพที่ ๔ และ ๘

                   “     ๒๕       “                     ในภพที่ ๓ และ ๑๐

สำหรับอังคาร พฤหัสบดีและเสาร์ นอกจากจะมีทฤษฎีตามที่กล่าวมาแล้วยังมีทฤษฎีพิเศษซึ่งถือว่าให้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เหมือนกัน  เพิ่มจากกฎธรรมดาอีกเรียกว่าทฤษฎีพิเศษคืออังคารให้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในภพที่ ๔ และ ๘ จากที่ๆอังคารสถิต  พฤหัสบดีให้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในภพที่ ๕ และ ๙ จากที่ๆพฤหัสบดีสถิต เสาร์ให้ผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ในภพที่ ๓ และ ๑๐ จากที่ๆเสาร์สถิต ฯ

โศลกที่ ๓๒

              เกี่ยวกับอริยาบทหรืออาการของพระเคราะห์ ท่านจัดไว้ดังนี้ อาทิตย์และอังคารมองขึ้นสูงหรือมองดูฟ้า  ศุกร์และพุธมองไปข้างๆคือมองไปทางขวาและทางซ้าย จันทร์และพฤหัสบดีมองไปข้างหน้า  ราหูและเสาร์มองต่ำก็คือมองดูแผ่นดินอยู่ตลอดเวลา ฯ