fbpx

บริการหาฤกษ์มงคลชั้นสูง บริการดูฮวงจุ้ย

  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8

Website แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทย ที่ให้บริการฤกษ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์ภารตะจากคัมภีร์พระเวท และได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 12 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

New Banner 6.1

Katha Banner

A699e1de3fd128f8f85dc6f30d95e15b

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น


76a244205ea4894948e58077766e807a

คาถา

องการพินทุนาถํ อุปฺปนฺนํ พรหฺมา สหปติ นามํ อาทิกปฺเป สุอาคโต
ปญฺจปทุมมํ ทิสฺสวา นโมพุทฺธาย วนฺทนํ

๏เสฏฺฐนฺติ รตนํ โลเก วนฺทิตฺวา ปการณํ อิมํเลขสมุทยํ กริสฺสามิ ยถาพลํ

อหํ อันว่าข้าฯ อภิวนฺทิย นมัสการแล้ว พุทฺธเสฏฺฐํ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ หนึ่งโสด อหํ อันว่าข้าฯ

อภิวนฺทิย นมัสการแล้ว ธมฺมํ ซึ่งพระปริยัติธรรม แลนพโลกุตรธรรม หนึ่งโสด อหํ อันว่าข้าฯ อภิวนฺทิย นมัสการแล้ว คณํ ซึ่งหมู่พระอริยสงฆ์ อุตฺตมํ อันอุดม

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่ทวยเทพย์ทุกสถาน และคุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ คุณบิดามารดา คุณพระมหากษัตริย์ ด้วยความเคารพอย่างแท้จริง เพื่อจะห้ามเสียซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลาย ในการที่จะกล่าวซึ่งคัมภีร์โหราศาสตร์เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกท่านผู้อ่านและผู้สนใจในโหราศาตร์สืบต่อไป

๏เยเย อารกฺขกา อาจาริย ตตฺถตตฺถาทิวาสิโน สพฺเพอมฺเหหิปูชิโต สพฺพวิชโยจิรํ ติต ฐนฺตุสาตตํ อาโรคยํ สุขนเจวตโต ทีฆายุตา ปิจ ตพฺพตถูนญฺจ สมฺปตฺตโย ๚๛


ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอประณตน้อมนมัสการ คุณครูอาจารย์ผู้ฝึกสอน ให้เรียนรู้ปกรณ์ โหราศาสตร์คณะวิทยกิจ ขอสิ่งประสิทธิ์สรรพมงคลสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า ผู้มุ่งกมลประสาทโสมนัส จัดผดงเจตน์บำบวงสรวงสิทธิเคารพ นบน้อมพร้อมกายวจีจิต บรรจงสรรพสักการามิศ อุทิศแด่ท่านบรรพครูโหราจาริย์ อ้างเดิมกาลพรหมทั้งสี่ มีกสิณพรหมเป็นอาทิเหตุ ผู้บำเพ็ญญาณประเภทเลขคำนวนกิจ เสริมประสิทธิสฤษดิ์สรรพคัมภีร์ โดยวิถีทางโหราศาสตร์ ตั้งอสีติธาตุและสุริยาตร์สารัมภ์ สูริย์จันทร์ประจำลักขณ์ราศี จักรทีปนีพยากรณ์ดาราศาสตร์ ทบทวนธาตุแบ่งปัน ปักษ์ดิถีวันเดือนฤดูกาล สิบสองฐานนพเคราะห์ รู้แม่นเหมาะพื้นภูมิพิภพ แจ้งเจนจบญาณวิถี จงปราณีโปรดรับสักการ สรรพพิธานพลีกิจ ซึ่งจงจิตน้อมอภิวันท์ สมประโยชน์พลันเจริญช่วย เอื้ออำนวยพรพิสุทธิ์ แก่กุลบุตรผู้ศึกษา ในโหราศาสตร์ปกรณ์ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน จงเพียรเพิ่มพูลสวัสดิ์ ให้แจ้งจัดเจนจำทรง แม่นมั่นคงทุกคัมภีร์ ขออย่ามีวิปลาศ ด้วยอำนาจประนอมนบ น้อมเคารพครูอาจาริย์ จงบรรดาลดลให้ ผู้ที่เรียนจงรู้ได้ สะดวกพร้อมสมประสงค์ ประสิทธิเทอญ
ข้าพเจ้า ขอกราบระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ ทั้งหลายทั้งปวง ผู้ประสิทธิ ประสาทสรรพวิชาให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่ปฐมวัยจวบจนปัจจุบันทั้ง ครูท่องพักลักจำ ครูชี้ครูแนะ ครูตำรับตำรา ครูอักขระ ครูเลข ครูภาษาและครูโหราศาสตร์ ทุกๆพระองค์เทอญ
๚๛

ที่มาจาก หนังสือ พระคัมภีร์พระเวท (ปฐมบรรพ) ของอาจารย์เทพย์ สาริกบุตร

 Astroneemo 001

Astroneemo 002

Astroneemo 003

Astroneemo 004

Astroneemo 005