fbpx
พิมพ์
หมวด: สอนชี่กงโดยอ.จอนห์นี่
จำนวนผู้อ่าน: 8655

(7)第七式: 劃手蟬功 ( 舒胸活血) ท่าที่ 7 จักจั่นขยับปีก

1.兩腳與肩同寬自然下垂,左手掌掌心貼緊左腳右手掌掌心貼緊右腳, 雙手慢慢往上提起至與肩同寬, 翻轉手掌掌心向內雙掌貼往胸部成交叉狀,左手在上右手在下 (吸氣)

ขาทั้งสองกางออกระดับไหล่ ค่อยๆโน้มลง ฝ่ามือซ้ายจับขาซ้ายให้แน่น ฝ่ามือขวาจับขาขวา แขนทั้งสองค่อยๆยกขึ้นข้างบนกว้างเสมอไหล่ พลิกฝ่ามือกลับเข้าหาลำตัว ฝ่ามือไข้วกันทาบลงที่หน้าอก มือขวาอยู่ด้านบน มือซ้ายอยู่ด้านล่าง

(หายใจเข้า)

2.移動左腳左轉45度墊腳尖,同時提起左手並向左上方45度方向伸直,掌心向外, 右手往右下方45度方向伸直貼近右腰,眼睛目視左手掌 (吐氣)

เคลื่อนเท้าซ้ายหมุนไปทางซ้าย 45 องศา ยกปลายเท้าขึ้นในขณะเดียวกันยกมือซ้ายขึ้นไปทางทิศ 45 องศาเหยียดให้ตรงฝ่ามือหันออก มือขวาเหยียดไปด้านล่างทำมุม 45 องศาเหยียดตรงทาบให้ชิดเอวด้านขวา สายตาเพ่งมองไปที่ฝ่ามือซ้าย (หายใจออก)

3.左手往左下後方劃園圈,移動左手掌貼緊右胸手心向內. 右手提起往右上方劃園圈, 右手掌貼緊左胸手心向內,雙手掌交叉,右手在上左手在下(吸氣)

มือซ้ายเหยียดไปด้านหลังทางซ้าย วาดเป็นรูปวงกลม เคลื่อนฝ่ามือซ้ายไปทาบหน้าอกขวาฝ่ามือหันเข้าหาตัว มือขวาวาดไปทางขวาเป็นรูปวงกลมเช่นกัน ฝ่ามือขวาทาบหน้าอกด้านซ้ายไข้วกัน มือขวาอยู่ด้านบนมือซ้ายอยู่ด้านล่าง (หายใจเข้า)

4.移動右腳右轉45度墊腳尖,同時提起右手並向右上方45度方向伸直掌心向外, 左手往左下方45度方向伸直貼近左腰,眼睛目視右手掌 (吐氣)

เคลื่อนเท้าขวาหมุนไปทางขวา 45 องศา ยกปลายเท้าขึ้นในขณะเดียวกันยกมือขวาขึ้นไปทางทิศ 45 องศาเหยียดให้ตรงฝ่ามือหันออก มือซ้ายเหยียดไปด้านล่างทำมุม 45 องศาเหยียดตรงทาบให้ชิดเอวด้านซ้าย สายตาเพ่งมองไปที่ฝ่ามือขวา(หายใจออก)

5.右手往右下後方劃園圈,移動右手掌貼緊左胸,手心向內. 左手提起往左上方劃園圈, 左手掌貼緊右胸手心向內左手在上右手下(吸氣)

มือขวาเหยียดไปด้านหลังทางขวา วาดเป็นรูปวงกลม เคลื่อนฝ่ามือซ้ายไปทาบหน้าอกซ้าย ฝ่ามือหันเข้าหาตัว มือซ้ายวาดไปทางซ้ายเป็นรูปวงกลมเช่นกัน ฝ่ามือซ้ายทาบหน้าอกด้านขวาไข้วกัน มือซ้ายอยู่ด้านบนมือขวาอยู่ด้านล่าง (หายใจเข้า)

6.同時移動左右手, 指尖相向平行貼胸往下滑動制肚擠

(吐氣) ในขณะเดียวกันเคลื่อนไหวมือซ้ายขวา ปลายนิ้วของทั้งสองมือชนกันและทาบที่หน้าอกแล้วเคลื่อนลงไปที่ท้องน้อย

7.重複動作1-6 共八次 ทำซ้ำท่าที่ 1-6 จำนวน 8 ครั้ง

qigong7

0a36ffc168193d4ff211850ae4090a88

E254c1fbab3454d4f325f72fcbf191a2

58aa52fcf3db29d36d29048882fa06f1

E878e441bcc4b4994d77840f910dafee

D0fe8e0af7933e69117db367b2878d23

De6c3d12364bc36262bee5346a173399

2515139c20b5febe6f6f62d403e7f1ce

2515139c20b5febe6f6f62d403e7f1ce

3736125bcafe71f70135b97834894804

3856e696ab87401be2360531c1ffd66c