fbpx
พิมพ์
หมวด: การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์
จำนวนผู้อ่าน: 6799

Sun

 

ภาค3  การคำนวณมัธยมอุจ

เมื่อเราได้ทำการคำนวณหาอัตตาเถลิงศกประจำปีและอัตตากำเนิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อจะการคำนวนดวงชาตาต่อไปก็ต้องทำการคำนวณตามขั้นตอน ที่เรียกว่า หามัธยมอุจ  ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

1.การคำนวณหามัธยมอุจ ให้ตั้งอุจพลเถลิงศกลง เอาสุรทินประสงค์บวก แล้วเอา 3 คูณ เอา 808 หาร ผลลัพธ์เป็น ราศี เศษที่เหลือจากผลหาร เอา 30 คูณ เอา 808 หาร ผลลัพธ์เป็นองศา เศษที่เหลือก็ให้ทำเป็นลิปดา โดยเอา 60 คูณ เอา 808 หาร ลัพธ์ที่ได้ บวกด้วย 2 ลิปดาเสมอ ผลลัพธ์เป็น “มัธยมอุจ”

วิธีทำ  สูตร        ก. (อุจพลเถลิงศก + สุรทินประสงค์ ) X 3 ÷ 808 = ราศี (เศษ ยกไป)

ข. (เศษยกมา X 30 ) ÷ 808  = องศา (เศษ ยกไป)

ค. (เศษยกมา X 60 ) ÷ 808 + 2 ลิปดา = ลิปดา

1.1 (3197+ 196) X 3 ÷ 808 = 12 ราศี เศษ 483

1.2) (483 X 30 ) ÷ 808   = 17 องศา เศษ 754

1.3) (754 X 60 ) ÷ 808 + 2  = 57 ลิปดา

ดังนั้น มัธยมอุจ คือ  12 ราศี 17 องศา 57 ลิปดา