fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 2670
27ab4916959d0829af058c0c7e06d23f

68. โคลโชค

สัมพันธภาพ – จันทร์เต็มดวง (มีกำลังดี) อยู่ในเรือนที่ 9 ร่วมกับพฤหัสบดีและศุกร์ และพุธอยู่ในราศีนวางศ์ของลัคน์ – (โคละ – ทรงกลม)

ผล – สุภาพ มีความรู้ เป็นนายอำเภอหรือหัวหน้าตำบล อายุยืน และกินอาหารที่เหมาะสมแก่สุขภาพ


ข้อสังเกต – จะเป็นโชคนี้ได้จริง ต่อเมื่อจันทร์เป็นจันทร์เต็มดวง มิฉะนั้นเป็นโชคนี้ไม่ได้ พุธต้องอยู่ในราศีนวางศ์ของลัคน์ จันทร์เต็มดวงต้องอยู่ในเรือนที่ 9 มีพฤหัสบดีและศุกร์ร่วม กล่าวได้ว่าโชคนี้เป็นคชเกศริโชคร่วมกับโคลโชค เพราะถ้าพฤหัสบดีกับจันทร์เต็มดวงร่วมกัน ก็หมายถึงอยู่ในเรือนจตุรเกณฑร์ของกันและกัน

--------------------------------------------