fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 3686

9. วาสุมติโชค
สัมพันธภาพ – ถ้าศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจัย (3.6.10.11) จากลัคน์หรือจากจันทร์เป็นวาสุมติโชค (วาสุมติ – พุทธิของพระวิษณุ)
ผล – เจ้าชะตาเป็นอิสระไม่อยู่ใต้อำนาจผู้ใด ครอบครองทรัพย์สินมากมาย
ข้อสังเกต – วาสุมติโชคสำ

แดงผลเรื่องทรัพย์สินมากกว่าอย่างอื่น ผลของวาสุมติโชคที่เกิดจากลัคน์มีอิทธิพลมากกว่าผลของวาสุมติโชคที่เกิดจากจันทร์ ตามความหมายของโชคนี้แสดงว่า ถ้ามีเพียง 2 ศุภเคราะห์จะให้มีทรัพย์สินน้อย และถ้ามีศุภเคราะห์เดียวมีทรัพย์สินอย่างสามัญ ถ้าเรือนอุปจัยเป็นเรือนอุจจ์ของศุภเคราะห์นั้นโชคนี้จะมีกำลังแรงเต็มที่ ถ้าเป็นเรือนนิชค์ผลจะตรงข้ามกับที่เป็นผลดี สัมพันธภาพนี้ ถ้านับจากจันทร์จะไม่มีดาวเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจัยของจันทร์ได้ครบทั้ง 4 เรือน เพราะจะเหลือศุภเคราะห์เพียง 3 ศุภเคราะห์เท่านั้น แต่เรื่องนี้ในคัมภีร์ไม่มีกล่าวถึง วราหมิหิราว่าถ้าพิจารณาเฉพาะลักษณะของสัมพันธภาพ อาจทำให้เข้าใจว่าผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้ แต่ถ้าพิจารณาในแง่เป็นโชคจะได้รับผลนั้นแน่นอน แต่ต้องประมาณกำลังจริงของโชคด้วย การพิจารณาสัมพันธภาพด้วยความระมัดระวัง และหาดูว่านอกจากนี้ยังมีโชคอื่นที่มีกำลังแรงกว่าร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ อนึ่งจะเห็นได้ว่าวาสุมติโชคบริสุทธิ์หาได้ยาก จะพบเห็นได้น้อยเหลือเกินว่ามีศุภเคราะห์ในเรือนอุปจัยได้ครบทั้ง 4 เรือน และแม้มีศุภเคราะห์อยู่ในเรือนอุปจัยได้ครบทั้ง 4 เรือน ก็ยังอาจมีบาปเคราะห์ร่วมหรือเป็นโยค อย่างนี้ทำให้คุณค่าของโชคลดลง
Fb22a0db5c53ab8fb4b0469ac33d1dd8

ราศี (14)                                                                              นวางศ์ (14)

ชะตา (14)  เกิดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2458 เวลามัธยมท้องถิ่น 7.00 ก.ท. ทศาพุธ 14 ปี 5 เดือน 12 วัน
ชะตานี้เรือนที่ 3 ที่ 6 ที่ 10 มีจันทร์, ศุกร์ และพฤหัสบดี สถิตตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าเป็นวาสุมติโชค ใน 3 ดาวเคราะห์ที่ร่วมกันเป็นโชค ศุกร์มีกำลังดีที่สุด ฉะนั้นในความหมายของโชค จะสำแดงผลในมหาทศาหรือในอนุทศาของศุกร์ ศุภผลของวาสุมติโชคที่บริสุทธิ์หาได้ยาก อย่างเดียวกันกับหาวาสุมติโชคที่มี 4 ศุภเคราะห์ อยู่ในเรือนอุปจัยครบทั้ง 4 เรือน

--------------------------------------------