fbpx
พิมพ์
หมวด: คัมภีร์ไตรศตโชคมัญชริ
จำนวนผู้อ่าน: 3854

3e23383fe0286147716e64ae6c40

อารัมภบท

ของ บ.ว.รามณ

สัมพันธภาพสำคัญ ๓๐๐ สัมพันธภาพในตำราเล่มนี้ แสดงให้เห็นโชคดีโชคร้ายในชีวิตมนุษย์ เช่น ความตาย ความเดือดร้อน ร่างกายและจิตใจ ,ความปิติยินดี ความยากลำบากในเรื่องการเงิน และความสำเร็จผล,และเหตุการณ์อย่างอื่นเกี่ยวแก่ชีวิต ตลอดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวแก่อาชีพ และการดำรงชีพของผู้ใกล้ชิดกับเจ้าชาตา สัมพันธภาพ ๓๐๐ อย่างนี้มีเรื่องต่างๆของบุคคลอย่างกว้างขวาง ให้ความรู้ล่วงหน้าสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลดีใหญ่ยิ่งให้ได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขเสียก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงผลร้าย ที่เป็นผลชั่วคราวซึ่งแสดงโดยดาวเคราะห์ และมีโอกาสได้ปรับปรุงกิจการที่แสดงว่ายังไม่ได้ผลให้เกิดประโยชน์ขึ้น

ชีวิตของบุคคลอยู่ใต้อำนาจของโชคดีและโชคร้าย โชคดีหมายถึงความสำเร็จผลในทุกทางของสุขภาพ บุคลิกลักษณะ ผลดีทางการเมือง ผลประโยชน์การเงิน การศึกษา  สุขภาพทางกาย คู่ครองดี  บุตรดี มิตรและญาติที่มีความเห็นอกเห็นใจ ความประพฤติเที่ยงธรรม และเหตุอย่างอื่นที่ให้ความพอใจ และรื่นเริง ซึ่งโดยปกติอยู่ในนามของคำว่าโชคดี

โชคร้ายรวมทุกสิ่งทุกอย่างและเหตุที่ให้เกิดความเสียใจ ความเดือดร้อน ความระทมทุกข์ ความลำบาก การขาดสติ ความวิบัติของร่างกายและจิตใจ การเงินเสียหาย บุตรน่ารังเกียจและเลวร้าย คู่ครองชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาท ญาติและมิตรที่เกลียดชัง นิสัยหรืออารมณ์ร้าย และเหตุอื่นที่รวมอยู่ในความหมายของคำว่าโชคร้าย  ฉะนั้นสัมพันธภาพทั้ง ๓๐๐ อย่างนี้ ให้ประโยชน์เป็นพิเศษแก่นักโหราศาตร์ เรื่องนี้ได้พยายามอธิบายเท่าที่จำเป็นและให้ข้อสังเกตุแจ่มแจ้งในการตีความหมายของสัมพันธภาพ .

...................................................................