fbpx
พิมพ์
หมวด: โหราวิทยา เล่ม 3 ดาราศาสตร์ของโหราศาสตร์
จำนวนผู้อ่าน: 6073

บทที่ 10

ภวะสผุด (ทีฆันดรของเรือน)

˜

78.  ภวะหรือเรือน ภวะในวิธีของภารตะหมายถึง 1 ใน 3 ในเรขาของสุริยวิถีที่ตัดเขตระหว่างมุมใกล้เคียง 2 มุม คืออุทัยลัคน์ (ขอบฟ้าตะวันออก)  ปาดาละลัคน์ (ศูนย์เที่ยงต่ำ) อัสตลัคน์ (ขอบฟ้าตะวันตก)  และมัธยลัคน์ (ศูนย์เที่ยงสูง)

79.  ภวะมัธย จะดของตรีภาคของเรขาแห่งสุริยวิถีที่กล่าวมามาแล้วนั้นได้แก่ภวะมัธยหรือศูนย์กลางของภวะ

80.  เกณฑ์ภวะ ได้แก่เรือนมุมทั้ง 4 ในดวงชะตา  คืออุทัยลัคน์ ปาตาละลัคน์  อัสตลัคน์  และมัธยลัคน์  เรือนมุมทั้ง 4 นี้เป็นความสำคัญในโหราศาสตร์.

81.  พิจารณาเกณฑ์ภวะ ใน 2 บทที่แล้วมาได้จำแนกวิธีพิจารณาหาลัคน์และศูนย์กลางของเวหา  เกณฑ์ภวะทั้ง 2 อัสตลัคน์ (ขอบฟ้าตะวันตก)  และปาตาละลัคน์ หรือ ระสาตะละลัคน์ (ศูนย์เที่ยงต่ำ)  มีวิธีพิจารณาหาดังนี้ :

กฎ 1 อุทัยลัคน์ (กำเนิดหรือลัคน์ที่ขอบฟ้าตะวันออก) + 180° = อัสตลัคน์ (ลัคน์ที่ขอบฟ้าตะวันตก)

กฎ 2 มัธยลัคน์ + 180 = ระสาตะละลัคน์ (หรือศูนย์เที่ยงสูง + 180 ศูนย์เที่ยงต่ำ)

ตัวอย่าง  15 หา ทีฆ. ของอัสตลัคน์และปาคารละลัคน์ในชะตาตัวอย่าง.

อุทัยลัคน์               294°  57'

มัธยลัคน์               214°  54'

ตามวิธีของกฎที่ 1

294°  57'   -  180° =  114°  57'    (หักออก 360°)

52                                                                   โหราวิทยา


ตามวิธีของกฎที่ 2

214°  54'   +  180° =  34°  55'    (หักออก 360)

ฉะนั้นอัสตลัคน์ = 114°  57'     ปาตาละลัคน์ = 34°  55 :

82.  เรือนสามัญ (ไม่ใช่เรือนมุม)  เรือนสามัญเป็นเรือนระหว่างเรือนมุม  เรือนที่ 1 (ลัคน์ขอบฟ้าตะวันออก)  เรือนที่ 4 (ศูนย์เที่ยงต่ำ)  เรือนที่ 7 (ขอบฟ้าตะวันตก)  และเรือนที่ 10 (ศูนย์เที่ยงสูง)  ที่เหลืออยู่คือเรือนที่ 2  3  5  6  8  9  11  12  ไม่ใช่เรือนมุมเป็นเรือนสามัญ  หรือเรียกว่าปันะปะระภวะและอโภกสิมะภวะ (ดูข้อ 22 และ 23)  มัธยของเรือนเหล่านี้เป็นจะดของตรีภาคเกี่ยวแก่ข้อ 77 และ 78.

83.  ภวะมัธยของเรือนสามัญ ในภวะจักรมีมุม 4 มุมหาได้แน่นอน  โดยพิจารณาเรขาของสุริยวิถีระหว่างมุมทั้ง 4 คือ (ก)  เราขาระหว่างขอบฟ้าตะวันออก  (1) และศูนย์เที่ยงต่ำ (4) (ข) ระหว่างศูนย์เที่ยงต่ำ  (4) และขอบฟ้าตะวันระหว่างศูนย์เที่ยงสูง (9) และขอบฟ้าตะวันตก (1)

มัธยลัคน์ (ศูนย์เที่ยงสูง)อุทัยลัคน์

(ขอบฟ้าตะวันตก)


อุทัยลัคน์

(ขอบฟ้าตะวันออก)ภวะสผุด(ทีฆันดรของเรือน 53


(ลัคน์ปาตาละ  ศูนย์เที่ยงต่ำ)

1 4 7 9  =  เรือนมุม  ก ข ค ง  =  เรขาของสุริยวิถี.

ตรีภาคของเรขาได้แก่  เช่นตรีภาคของเราขา ก =  ก   หรือ ก / 3  เอาจำนวนนี้บวกเข้ากับทีฆ. ของภวะมัธยของอุทัยลัคน์จะได้ภวะ 2 (มัธย)  เอา  ก / 3  บวกกับทีฆ. ของภวะ 2 ได้ภวะ 3 อีกตรีภาคของเรชา  ข = ข / 3  เอา ข / 3  บวกกับทีฆ.  ของปาตาละลัคน์ได้เป็นภวะ 5  ในวิธีเดียวกันทำต่อไปในเรขาอื่น ๆ เพื่อให้ได้มัธยของเรือนต่อไป  เรขาทั้ง 4 หาได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ :

เรขา  ก. ทีฆ. ของศูนย์เที่ยงต่ำ – ทีฆ. ของขอบฟ้าตะวันออก.

เรขา  ข. ทีฆ. ของขอบฟ้าตะวันตก – ทีฆ. ศูนย์เที่ยงต่ำ.

เรขา  ค. ทีฆ. ของศูนย์เที่ยงสูง – ทีฆ. ของขอบฟ้าตะวันตก.

เรขา  ง. ทีฆ. ของขอบฟ้าตะวันออก – ทีฆ. ของศูนย์เที่ยงสูง.

52

ตัวอย่าง  16 หาเรขาของสุริยวิถีระหว่างมุมทั้ง 4 ในชะตาตัวอย่าง.

เรขา  ก. = 34°  45'   -   294°      57'    =  99°   58'    (เอา 360° + 34° ก่อน)

เรขา  ข. = 114°  57'   -   34°      55'    =  80°   2'

เรขา  ค. = 214°  55'   -   114°      57'    =  99°   58'

เรขา  ง. = 294°  57'   -   214°      55'    =  80°   2'

ก. - 99°  58'  ,   ข. = 80°  2'  ,   ค. = 99°  58'  ,   ง. = 80°  2'

(เรขา ก = ค  และ  เรขา  ข = ง)

ตัวอย่าง  17 หาภวะมัธยของเรือนสามัญในชะตาตัวอย่าง.

ทีฆ. ของอุทัยลัคน์  294°  57'

99°  58'

เรขา  ก.                       99°  58'

3

ตรีภาคเรขา  ก.  ได้   =                = 33° 19'

54                                                                   โหราวิทยา


ฉะนั้น  294° 57'   +  33° 19'   19'   =  328'    16'   = ภวะ 2

328'    16'   + 33  19'   =  361° หรือ  1°   35'   = ภวะ 3

ทีฆ. ของศูนย์เที่ยงต่ำ         34°  55'

80°  2'

เรขา  ข.                               80°    2'

3

ตรีภาคเรขา  ข. ได้    =             = 26° 40'

ฉะนั้น  34° 55'   +  26°  40'   =  61°   35'   = ภวะ 5

61°  35'   =  26°   40'   =  88°  16'   = ภวะ 6

ทีฆ. ของขอบฟ้าตะวันตก   115°  57'

99°  58'

เรขา  ค.                                      99°  58'

3

ตรีภาคเรขา  ค. ได้   =                = 33° 19

ฉะนั้น  114° 57'   +  33° 19'   19'   =  148'    16'   = ภวะ 8

148° 16'   + 33° 19'   =  181° 35'    = ภวะ 9

ทีฆ. ของศูนย์เที่ยงต่ำ         214°  55'

เรขา  ง.                                80°    2'

80° 2'

3

เรขา  ง.  ได้  =                   =  26° 40'

ภวะสผุด(ทีฆันดรของเรือน 55


ฉะนั้น  214° 55'   +  26°  40'   =  241° 35'    = ภวะ 11

241° 35'    +  26°  40'   =  268° 16'   = ภวะ 12

ตัวอย่าง  18 ภวะสผุดในชะตาตัวอย่าง

1.    ลัคน์หรือตนุภวะ                        294°  57'    0"                     สผุด (ทีฆ)

2.    ธนะภวะ                                      328    16    20                            ,,

3.    ภราตรุภวะ                                       1    35    40                           ,,

4.    มาตรุภวะ                                     34     55      0                           ,,

5.    ปุตระภวะ                                    61     35    40                            ,,

6.    ศัตรูภวะ                                       48     16    20                            ,,

7.    กัลป์ตระภวะ                           114     57      0                          ,,

8.    อายุรภวะ                                  148     16    20                           ,,

9.    ธรรมภวะ                                 118     35    40                           ,,

10.  กรรมภวะ                                 214     35      0                          ,,

11.  ลาภะภวะ                                 241     35    40                           ,,

12.  วรัยะภวะ                                  268     16    20                           ,,

84.  ภวะสนธิ ภวะสนธิเป็นจุดร่วมของภวะที่อยู่เรียงกัน  กำลังของภวะจะมีเต็มที่ในภวะมัธย  และดังนั้นจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย  อิทธิพลของดาวเคราะห์จะค่อย ๆ  สูงขึ้นทีละเล็กละน้อยจนถึงสูงสุดที่ภวะมัธย  เมื่อถึงภวะมัธยแล้วจะลดลงทีละเล็กละน้อย  จากภวะมัธยจนกว่าจะหมดอิทธิพลที่ภวะสนธิ  ที่หรือจุดที่กำลังอิทธิพลของภวะเริ่มต้นเป็นอารัมภะสนธิ  และหรือที่จุดสุดท้ายของกำลังพลเป็นวิรามะสนธิ  อารัมภะสนธินับว่าเป็นจุดแรกของเรือนด้วย  และวิรามะสนธิเป็นจุดสุดท้าย  เช่นอารัมภะสนธิของเรือนที่ 1 เป็นวิรามะสนธิของเรือนที่ 12 โดยนัยเดียวกัน

56                                                                   โหราวิทยา


นี้วิรามะสนธิของเรือนที่ 1 จะเป็นจุดสุดท้ายของลัคน์และเป็นอารัมภะสนธิของเรือนที่ 2 และต่อ ๆ ไป  หรือนัยหนึ่งว่าสนธิของภวะไหนเป็นจุดเริ่มกำลังอิทธิพลของภวะนั้น  และเป็นจุดสุดท้ายเป็นที่สิ้นสุดอิทธิพลของภวะที่แล้วมา.

เพื่อจะได้รู้ที่เกิดผลแน่นอนของอิทธิพลจากดาวเคราะห์  เช่นผลของที่สถิตของดาวเคราะห์ในภวะหนึ่ง ๆ  เป็นการจำเป็นที่จะต้องพิจารณาสนธิของภวะต่าง ๆ

85.  พิจารณาหาภวะสนธิ เอาทีฆ. ของ 2 ภวะที่อยู่เรียงกันบวกกัน  แล้วเอา 2 หารผลลัพธ์เป็นสนธิ  เช่นในชะตาตัวอย่าง ทีฆ. ของภวะที่ 1  และที่ 2 บวกกันแล้วเอา 2 หาร.

294° 57'    0"   +  378° 16'    20"     =  673° 13'    20"

2                                              2

= 311° 36'    40"    คือ ราศีกุมภ์ 11° 36'    40"    เป็นจุดสนธิระหว่างเรือนที่ 1 และเรือนที่ 2  หรือวิรามะสนธิของเรือนที่ 1 ที่ 3  11° 36'   40"    และอารัมภะสนธิของเรือนที่ 2 ที่ 3  11° 36'   40"

ตัวอย่าง  19 หาทีฆ. ของอารัมภะสนธิของภวะทั้ง 12 ในชะตาตัวอย่าง.

เรือนที่ 1 = (268° 16'    20"   +  294° 57'     0"  )  ÷  2  =   281° 36'    40"

เรือนที่ 2 = (294° 57'     0"   +  328° 16'     20"  )  ÷  2  =   311° 36'    40"

เรือนที่ 3 = (328° 16'     20"   +  1° 35'     40"  )  ÷  2  =   344° 56'     0"

เรือนที่ 4 = (1° 35'     40"   +  34° 55'      0"  )  ÷  2  =   18° 15'    20"

เรือนที่ 5 = (34° 55'     0"   +  61° 35'     40"  )  ÷  2  =   48° 14'    20"

เรือนที่ 6 = (61° 35'     40"   +  88° 16'     20"  )  ÷  2  =   74° 56'     0"

ภวะสผุด(ทีฆันดรของเรือน 57


เอา 180 บวกเข้ากับอารัมภะสนธิของเรือนที่ 1 2 3 4 5 6  ถ้าจำนวนไหนได้มากกว่า 360° เอา 360° ลบ  ได้เป็นอารัมภะสนธิของเรือนที่ 7 8 9 10 11 12  ตามลำดับ.

อารัมภะ  มัธย  และอันตย  ของภวะได้ดังนี้ :

ภวะ                                        อารัมภะ                                                 มัธย                                        อันตย

1.                                    281°  36'    40"                             294°  57'     0"                  1.11°  36'     40"

2.                                    311    36     40                             328     16    20                    344     56        0

3.                                    344    56       0                                 1     35    40                      18     15      20

4.                                      17    15     20                                34     55      0                      48     15      20

5.                                      48    15     20                                61     35    40                       74     56        0

6.                                      74    56       0                              88     16     20                     101    36      40

7.                                  101   36      40                          114     57        0                    131    36      40

8.                                    131   36      40                            147    16      20                      164   56        0

9.                                164   56        0                            181     35     40                      198   15      20

10.                              198   15      20                            214     55       0                      228   15      20

11.                              228   15      20                            241     35     40                       254  56        0

12.                              254   56       0                             268     16     20                       281  36     40

86.  บูรพาและอุตตระภาคของภวะ บูรพาภาคเป็นส่วนของภวะที่ขึ้นสู่เส้นขอบฟ้าทีแรก  และอุตระภาคเป็นส่วนที่ขึ้นต่อมา  หาได้ดังนี้ :

กฎ 1.  บูรพาภาคของภวะ = ทีฆ. ของภวะมัธย  -  ทีฆ. ของอารัมกะสนธิ.

กฎ 2.  อุตตระภาคของภวะ = ทีฆ. ของวิรามะสนธิ -  ทีฆ. ของภวะมัธย.

กฎ 3.  ระยะของ 1 ภวะ = ระยะของบูรพาภาค + ระยะของอุตตระภาค.

ตัวอย่าง  20 บูรพาและอุตตระภาคกับระยะของแต่ละภวะในชะตาตัวอย่าง.

58                                                                   โหราวิทยา


ภวะ                 บูรพาภาคของภวะ                                  อุตตระภาคของภวะ                   ระยะของภวะ

1.                       13°  20'    20"                                         16°  39'    40"                        30°   0'      0"

2.                       16     39    40                                          16     39    40                       33   19       0

3.                       16     39    40                                          16     39    40                       33   19     20

4.                       16     39    40                                          13     20    20                       30     0       0

5.                       13     20    20                                          13   20    20                         26   40     40

6.                       13     20    20                                          13   20    20                         26   40     40

7.                       13     20    20                                          16     39    40                       33     0       0

8.                       16     39    40                                          16     39    40                       33   19     20

9.                       16     39    40                                          16     39    40                       33   19     20

10.                     16     39    40                                          13     20    20                       30     0       0

11.                     13     20    20                                          13     20    20                       16   40     40

12.                     13     20    20                                          13     20    20                       26   40     40

180       0     0                                       180       0     0                                   360      0      0