fbpx
พิมพ์
จำนวนผู้อ่าน: 9441

 

พิธีเปิดริโวเช ธรรมสถาน สายปฎิบัติวัชรยานแห่งแรกในประเทศไทย

39165a0a930bf75645047938d687dc72

โดยได้อาราธนานิมนต์ทำพิธีทั้งสามยาน (นิกาย) คือ เถรวาทโดยพระสงฆ์ไทย มหายานโดยพระคุณเจ้าจากวัดโพธิแมนคุนาราม และวัชรยานจากริโวเช ธิเบตทำพิธีบูชาคุรุปัทมสมภพหลวงปู่โซนัม รินโปเช พระมหาวัชราจารย์ ทำพิธีสาธยายมนต์ เปิดสถานธรรมอาจารย์ชาญชัยและอาจารย์แม่ อาราธนาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ภิกษุภิกษุณี ทั้งสามนิกาย ร่วมกล่าวอนุโมทนาคาถาคณะสงฆ์จีนนิกาย ทำการให้อนุโมทนา

4eb8a7796fb36adf5d7acd2a80d1174d29b70102ce2b57f3c9df6f3dbd268a4f

 

Cd0eabd6bfe1ce7a8be288dd9381629e528caa1187ce70f8af736fbe0a9fdba9

 

 

C23fef931f8148f40b629916c1883a28D3de7c36e1accf0e5461c16c38b7196d

 

49af8e5f65e152000482aa41106e2a93Cf18a7077a5d9ad388196f9b2c2b5349

 

 

77a81b7a9b7b12ddfd621f718a629ac0

 

86079d200f61823cc2477721b55cd707F6cf075574d43470fe2d643d0cce5480

 

 

8416999cd70917f66d176ca0e24d700cC449af5c31dfb5969b403b10bf0078a1

 

 

37dc0b76c5a6500b36fd37f02cb5ea6d29933fa4fcc5491683e65691ebd53d76

 

 

E0c9006ae0283b33e2b77dc9e4ab3aa8E6dad8c24d7b412cdf1e6c1bf61cae82

 

31dc771fb18f1adfca10a0f54aa7c51bFd71e3826cc9205e6860553a06d1072a

 

 

338370fef6643fe9042ff73cb993812b10e28ab4e4d8ea8febaf685abe4c5d1f

 

 

Eac1b05ecd17787d53c3f696272202acF6f82020b96039024c8b1931deb12055

 

 

767fe452473390db704817b79b1b01402894e4b99d01ccc32fa54664424559aa

 

 

72e071704b9d7523e198b747b42e8483Bc4eea63987e7e8a267568c6ea09c197

 

 

912ad497fcf55d8ad2995aed5e9d55e42a897f4d2455c05fdc196e0917cc6aeb

 

 

0e496245251fed50b6b2c4b8b6c585ec5fcd59d7f226ea261ad86f1c98be2e4b

 

 

819bab5b0f2cc34f20ba0bcfda64f483629cb73eb4cf32b4a8a47691d9f5c9a1

 

 

Fd1d1c3c482245f862262483f2fb9a2c0f7b62b69344dce4c3b044837d44f480

 

 

60d9a9079a55ae1813489d0f9a915786E73d7102ff02a284ef6c6b8bee0ba351

 

 

E1554c9c14a824e29dc60e0d6b9a9039

 

83be58889f3e2c39979643d1b52dec0863f579c34372eff2bcdd43c209b7058c

 

 

655b4331bc818ea7d9f658aa78fb80f8F60b330f964f31c00f721bfe51652caa

 

 

26d3b26d0bd3cfda2ffa789702c37d175c24b2d27011921eb76d0d30dd8ad1d2

 

 

D811e0ee369e4dc38c6dbf67a16fdaf92c4afe379310313ddbc001771d0e63ad

 

 

3579f331b3440ba1905f8313a52bc94158bb4fd7e17b197102d2c20539cd8e8c

 

29b1b862b0b970193644ead2daa0585fE47b34b9101c9749b821e49605829f44

 

 

029ed3bc353df594feab169609562264D316d1852172a83810f00cb1e8e373c0

 

 

Da5286016479b71c90d622f09853f4917439fd489a41072d81bec277f8c31938

 

 

8a34521735a0b6ca3c91906814063541

 

825f6a9f2d0c0f2b14e0ea077dcdaad2A0a71f2b3b2cdc64b35855e2ea17da84

 

 

23817b9ff475dd56e03f65d5b5ceb0e8F6c8e5ad977f99c4944d942a2fe39a35

 

E48d43f524f68b24168c734448a062caEa9a0d47626276a5c8da2f193102a327

 

 

9e4329ba0ea7af7f6404825cc5f095723144541155fc3d74135d74eb4a785718

 

 

1da3e1a5e6958b02e5be0b3fc0bf318e68a917a52cc5c588085f7c0368e9fa67

 

 

C2e8e02cbfd8cc18df5e7b7ea708e134Ea0ed2f3807206597868c360cbf7dac0

 

 

9c16dfcf0ec2683c7da75b0b368d1c6f126e1bc2ac214528173cff7046be4f11

 

1527e7e56c2fd596706d479d58f721a26b4871ac7520c3efbb8b5cc12ba11ff0

 

31ee8dfc29b03b782b37d66d8a860991E9039ed9954d0bbee4811ae2f8a0348d