fbpx
พิมพ์
หมวด: สวดมนต์ฮินดู
จำนวนผู้อ่าน: 12373

764962c1ee779ee70f94f8b0ce63ebda

คาถาขอพรพระนารายณ์

นะโม ๓  จบ

โอม   หะระติ   ทิสะ   นารายะ   ณะ   เทวะตา

สะหะคะณะ  ปะริวา  รายะ  อาคัจฉันตุ  ปะริกุญ  ชะตุ

สะวาหะ   สะวาหะ

โอม   สัพพะ   อุปาทะวะ   สัพพะทุกขะ

สัพพะโสกะ   สัพพะโรคะ   สัพพะภะยะ

สัพพะ  ปุปัททะวะ  สัพพะศัตรู  วินาสายะ  ปุมุจจันติ

โอม   นารายะ   ณะเทวะตา   สะทา   รักขะตุ

สะวาหะ   สะวาหายะ

*******************