fbpx
พิมพ์
หมวด: บทสวดมนต์จีน
จำนวนผู้อ่าน: 7937

สรฺว ทุรฺ คติ ปริ โศธน อุษฺณีษ วิชย ธารณี

7c80a6bad8b8a680846b5f9eb392e623
大佛頂尊勝陀羅尼

 

สรฺว ทุรฺ คติ ปริ โศธน อุษฺณีษ วิชย ธารณี

นโม ภควเต ไตรโลกฺย ปรฺติวิศิษฺฏาย พุทฺธาย ภควเต ตทฺยถา โอม วิศุทฺธย วิศุทฺธย อสม

สม สมนฺตวภาส สฺผรณ คติ คหน สฺวภาว วิศุทฺเธ อภิษิญจตุ มามฺ สุคต วร วจน อมฺฤต อภิเษไก

มหา มนฺตฺร ปไท อาหร อาหร อายุ: สํ ธารณิ โศธย โศธย คคน วิศุทฺเธ อุษฺณีษ วิชย วิศุทฺเธ สหสฺร

รศฺมิ สํ โจทิเต สรฺว ตถาคต อวโลกนิ ษฏ: ปารมิตา ปริปูรณิ สรฺว ตถาคต มติ ทศ ภูมิ ปรติ ษฐิเต

สรฺว ตถาคต หฤทย อธิษฐานา ธิษฐิต มหา มุทฺเร วชฺร กาย สํ หตน วิศุทฺเธ สรฺวาวรณ อปาย ทุรฺคติ

ปริ วิศุทฺเธ ปฺรติ นิวรฺตย อายุ: ศุทฺเธ สมย อธิษฺ ฐิเต มณิ มณิ มหา มณิ ตถตา ภูต โกฏิ ปริศุทฺเธ

วิสฺผุฏ พุทฺธิ ศุทฺเธ ชย ชย วิชย วิชย สฺมร สฺมร สรฺว พุทฺธ อธิษฺ ฐิต ศุทฺเธ วชฺริ วชฺร ครฺเภ วชฺรมฺ

ภาวตุ มม ศรีรํ สรฺว สตฺตฺวานามฺ จ กาย ปริ วิศุทฺเธ สรฺว คติ ปริศุทฺเธ สรฺว ตถาคต สิญฺจ เม สมาศฺ

วาส ยนฺตุ สรฺว ตถาคต สมาศฺวาส อธิษฺฐิเต พุทฺธฺย พุทฺธฺย วิพุทฺธฺย วิพุทฺธฺย โพธย โพธย วิโพธย วิ

โพธย สมนฺต ปริศุทฺเธ สรฺว ตถาคต หฤทย อธิษ ฐานา ธิษฺฐิต มหา มุทฺเร สฺวาหา


ธารณีบทนี้เปน ธารณีของพระมหา วิชย พุทธอุษฺณีษ พุทธมารดา จากฉบับของพระ

ธรรมเทวตรีปิฏกธราจารย์ ในสมัยราชวงศ์ซ้อง《大正新修大藏經》第十九卷密

部二一一 第四零七頁 No. 978

อาจารย์เสถียรกล่าวว่า อุณหิสวิชัยสูตร สูตรนี้เลือนแปรมาจาก "อุษณีวิชัยธารณี" ใน

ภาษาสันสกฤตของมนตรยานอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ตัวคาถากลับแต่งเป็นบาลีและไม่มีเค้าเหมือนฝ่าย

สันสกฤตเลย เข้าใจว่าจะเป็นด้วยท่านผูแต่งคงไม่ได้ฉบับสันสกฤตมาเป็นแบบเป็นราก แต่คงได้ทราบ

ความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของอุษณียวิชัยธารณีมาเป็นอย่างดี จึงได้คิดแต่งเป็นสูตรในบาลีขึ้น ที่จะแต่ง

ในลังกาหรือในเมืองไทยนี้เอง ... (จาก...กระแสมนตรยานในนิกายเถรวาท)

คาถาบทนี้มีอานิสงค์ยังให้ผู้ภาวนามีอายุยืน ปราศจากโรคภัยพยาธิ และภัยพิบัติทั้ง

ปวง มีคุณานิสงค์อเนกอนันตประดุจแก้วสารพัดนึกนั่นแล...


เนื้อธารณีหาเอามาจาก มหา วิชย พุทธอุษฺณีษ พุทธมารดา โดย..พระวิศวภัทร เสี่ยเกี๊ยก (沙門聖傑) วัดเทพพุทธาราม (仙佛寺) จ.ชลบุรี

Download มนตรา ได้ที่ http://mp3.dochansi.com/fyf/hhy/zunsheng.mp3