fbpx
พิมพ์
หมวด: เสียงสวดมนต์ MP3
จำนวนผู้อ่าน: 14269

บทสวดเหี่ยงเทียงเสี่ยงตี่(ตั่วเหล่าเอี๊ย)


ไฟล์แนบข้อความ
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 02-Track 2.mp3 (20.17 MB, 258 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 03-Track 3.mp3 (16.58 MB, 166 views)
ฟัง ชนิดของไฟล์: mp3 04-Track 4.mp3 (17.01 MB, 120 views)
บทสวดเจ้าพ่อเสือ

ปัก เก็ก จิง บู้ เหี่ยง เทียง เสี่ยง ตี่
เทียง เอียง เอียง จุ้ย เหมี่ยง เมี้ยง
ปัก เทียง จุ้ย เต็ก เหล่ง ขี่ เชียง
จิง บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย
เจี่ย บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย
เจี่ย เต็ง กิม ขวก ตี่ หง่วง เที่ยง
จี๋ เพ้า กิม ตั๋ว เง็ก กวง เหยี่ยว
โหลว ลุ้ย สิ่ง เปีย หู่ แก่ เปี่ยง
หลัก เต็ก เง็ก นึ่ง สุ่ย จอ อิ๋ว
โปย สั่วะ เจียง กุง อ่วย เอ่า เชี้ยง
โปย ข่วย สิ่ง กู กื่อ จั่ว เจี่ยง
กั่ง หง เซี่ย จก เท้ง ปวย เซี้ยง
อุย เฮี้ยง สิ่ง เล้ง ทงสี่ ไฮ่
เสียะ ซี ฮก เจ็ก บ่วง มิ้ง เตียม
เหียง เก็ง หุก เกาะ แจ่ สก สก
เจ้ง เล้ง เหียก สิ่ว ห่วย จวง
เงี้ยม กิม ซี้ อู้ อี่ ห่ง ฮุก เสี่ย
จี เซียว เล้า เจี๋ย เยี่ยว เชง เฮียง
ซำ กุ๋ย กิว ไป่ คึง เค่า เชีย
เหียง เทียง เสี่ยง ตี่ เกี้ย เหมี่ยว
เฮี้ยง ฮก หง่วง ไต่ ชื้อ เทียง กุง กั่ง
อี๋ ตื้ เอียว ม้อ เจง สุ่ย เซี้ยง
กิ้บ กิบ หยู่ หลุง เหลง


คำสวดถวาย องค์ตั่วเล่าเอี๊ยกง เจ้าพ่อเสือ����เทียง เอียง เอียง จุ้ย เหมี่ยง เมี้ยง     ปัก เทียง จุ้ย เต็ก เหล่ง ขี่ เชี้ยง
จิง บู้ สิ่ง เจี่ยง เง็ก ฮือ ห่วย     เสี่ยง เต็ง กิม ขวก ตี่ หง่วง เทียง
จี๋ เพ้า กิม ตั่ว เง็ก กวง เหยี่ยว     โหงว ลุ้ย สิ่ง เปีย หู่ แก่ เปี่ยง
หลัก เต็ง เง็ก นึ่ง สุ่ย จอ อิ๋ว     โปย สั่วะ เจียง กุง อ่วย เอ่า เชี้ยง
โปย ข่วย สิ่ง กู จั่ว เจี่ยง     กั่ง หง เซี่ย จก เท้ง ปวย เซี้ยง
อุย เฮี้ยง สิ่ง เล้ง ทงสี่ ไฮ่     เสียะ ซี ฮก เจ๊ก บ่วง มิ้ง เตียม
เหียง เก็ง หุก เกาะ แจ่ สก สก     เจ็ง เล้ง เหียก สิ่ว ห่วย จวง เงี้ยม
กิม ซี้ อู้ อี่ ห่ง หุก เสี่ย     จี เซียว เล้า เจี๋ย เยี่ยว เชง เฮียง
ซำ กุ๋ย กิว ไป่ คึง เค่า เชี่ย     เหี่ยง เทียง เสี่ยง ตี่ เกี้ย เหมี่ยว เฮี้ยง
ฮก หง่วง ไต่ ชี้ย เทียง จุง กั่ง     อี๋ ตื๋อ เอียว ม้อ เจง สุ่ย เซี้ยง
กิ้บ กิบ หยู่ หลุก เหลง
จบคำสวดบูชา องค์ตั่วเล่าเอี๊ยกงแห่งศาลเจ้าพ่อเสือ กรุงเทพมหานคร