fbpx

Website บริการฤกษ์มงคลชั้นสูงของโหรภารตะ ได้รับความนิยมสูงสุด เป็นปีที่ 10 แล้ว ฤกษ์แต่งงานไทย-จีน จดทะเบียนสมรส ฤกษ์ยกเสาเอก ฤกษ์เข้าบ้านใหม่ ฤกษ์ลาสิกขา ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เปลี่ยนชื่อ ฤกษ์เปิดร้าน ฤกษ์จดทะเบียนบริษัท ฤกษ์ตั้งศาล ฤกษ์โกนผมไฟ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์เข้าทำงานใหม่ คำนวนดวงพิชัยสงคราม ดูฮวงจุ้ย ปรับและแก้ฮวงจุ้ย แก้ไขอุปสรรค เสริมโชคลาภ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @astroneemo

Kuba

คำไหว้ปาระมี  ๓๐  ทัศ

( แบบครูบาศรีวิชัย )

ทานะปาระมี   สัมปันโน   ทานะอุปะปาระมี   สัมปันโน   ทานะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

สีละปาระมี   สัมปันโน   สีละอุปะปาระมี   สัมปันโน   สีละปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

เนกขัมมะปาระมี  สัมปันโน  เนกขัมมะอุปะปาระมี  สัมปันโน  เนกขัมมะปะระมัตถะ

ปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

ปัญญาปาระมี   สัมปันโน   ปัญญาอุปะปาระมี   สัมปันโน   ปัญญาปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

วิริยะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะอุปะปาระมี   สัมปันโน   วิริยะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

ขันตีปาระมี   สัมปันโน   ขันตีอุปะปาระมี   สัมปันโน   ขันตีปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

สัจจะปาระมี   สัมปันโน   สัจจะอุปะปาระมี   สัมปันโน   สัจจะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

อะธิฏฐานปาระมี  สัมปันโน  อะธิฏฐานอุปะปาระมี  สัมปันโน  อะธิฏฐานปะระมัตถะ

ปาระมี  สัมปันโน  เมตตา  ไมตรี  กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อิติปิโส  ภะคะวา

เมตตาปาระมี   สัมปันโน   เมตตาอุปะปาระมี   สัมปันโน   เมตตาปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

อุเปกขาปาระมี  สัมปันโน  อุเปกขาอุปะปาระมี  สัมปันโน  อุเปกขาปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

ทะสะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะอุปะปาระมี   สัมปันโน   ทะสะปะระมัตถะปาระมี

สัมปันโน   เมตตา   ไมตรี   กะรุณา   มุทิตา   อุเปกขาปาระมี   สัมปันโน   อิติปิโส   ภะคะวา

พุทธัง   สะระณัง   คัจฉามิ   นะมามิหังฯ

หมายเหตุ : สำหรับคำไหว้ปาระมี  ๓๐  ทัศนี้   เป็นแบบฉบับดั้งเดิมของครูบาศรีวิชัย

นักบุญแห่งลานนาไทย

***************************

พระคาถาบารมี  ๓๐  ทัศ


อิติ   ปาระมิตา   ติงสา   อิติ   สัพพัญญูมาคะตา

อิติ   โพธิมะนุปปัตโต   อิติปิ  โส  จะ  เต  นะโมฯ

พระคาถานี้   เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้า   เมื่อเข้าผจญ

ด้วยพระยามาราธิราช   ขณะที่จะได้ตรัสรู้พระปรมาภิเศกสัมโพธิญาณ  พระยามาร

ก็พ่ายแพ้ไปสิ้น  ถ้าจะเข้าประจัญด้วย


**********************