fbpx
พิมพ์
หมวด: พระคาถา
จำนวนผู้อ่าน: 13662

images/j2xml/b256d97fbb697428b7a1286ea33539c0

พระคาถาบูชาเทพยดานพเคราะห์

พระคาถาหลวงพ่อเดิม  (พุทธสโร)

วัดหนองโพ  นครสวรรค์

( นะโม  ๓  จบ )

นะโม   เม   สัพพะเทวานัง                          สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง

สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ                              สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง

วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ                              ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง

โสโร   ราหูเกตุ  จะ  มะหาลาภัง                 สัพพะภะยัง   วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง   วินาสสันติ                           สัพพะโรคัง   วินาสสันติ

ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา         สัพเพ  เทวา  มัง  ปาละยันตุ

สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ         สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   เมฯ

เพื่อเสริมดวงชาตา   จงผูกดวงชาตาของตน   พร้อมเขียนชื่อ  นามสกุล

ของตนไว้ใต้ดวงชะตา   หรือดวงที่เรียกว่า “ ดวงพิชัยสงคราม ” แล้วเอา

ดวงชาตาบรรจุ   หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ   เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้

เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ  เป็นสุข  สวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

******************************

พระคาถาหลวงพ่อเดิม  (พุทธสโร)

วัดหนองโพ  นครสวรรค์

( นะโม  ๓  จบ )

นะโม   เม   สัพพะเทวานัง                          สัพพะคะระหะ   จะ   เทวานัง

สุริยัญจะ   ปะมุญจะถะ                              สะสิ   ภุมโม   จะ   เทวานัง

วุโธ   ลาภัง   ภะวิสสะติ                              ชีโว   สุกะโร   จะ   มะหาลาภัง

โสโร   ราหูเกตุ  จะ  มะหาลาภัง                 สัพพะภะยัง   วินาสสันติ

สัพพะทุกขัง   วินาสสันติ                           สัพพะโรคัง   วินาสสันติ

ลักขะณา  อะหัง  วันทามิ  สัพพะทา         สัพเพ  เทวา  มัง  ปาละยันตุ

สัพพะทา  เอเตนะ  มังคะละเตเชนะ         สัพพะโสตถี   ภะวันตุ   เมฯ

เพื่อเสริมดวงชาตา   จงผูกดวงชาตาของตน   พร้อมเขียนชื่อ  นามสกุล

ของตนไว้ใต้ดวงชะตา   หรือดวงที่เรียกว่า “ ดวงพิชัยสงคราม ” แล้วเอา

ดวงชาตาบรรจุ   หรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ   เมื่อจะบูชาดวงชาตาพึงว่าคาถานี้

เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ  เป็นสุข  สวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแลฯ

******************************