fbpx
พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้อ่าน: 3984

Fe8168e3a7f9de4723a0f8d8f5c8f75dนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม กล่าวว่า วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระ อรหันต์จำนวน 1,250 รูป ซึ่งวันนั้นในครั้งพุทธกาล ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 หรือขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

สำหรับปีนี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 18 กุมภา พันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2554 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความดี ร่วมกันทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนิน การถ่ายทอดสดพิธีเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ เจดีย์พุทธคยา เมืองคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นครั้งแรกของไทย

ที่ ได้มีการถ่ายทอดสดการเวียนเทียนจากต่างประเทศมายังประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นโอกาสอันดีและมงคลสูงสุดที่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยจะได้ร่วม พิธีศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนพุทธภูมิ อันเป็นที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยกำหนดถ่ายทอดสดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 17.30-20.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11