fbpx
พิมพ์
หมวด: บทสวดมนต์ 12 ตำนาน แปล
จำนวนผู้อ่าน: 7224
4ca953bc5963775556662507b8c5bdfd
บทสวด องคุลิมาลสูตร พร้อมคำแปล

บทขัดอังคุลิมาลปริตร

ปะริตตัง ยัง ภะนันตัสสะ
นิสินนัฏฐานะโธวะนัง
อุทะกัมปิ วินาเสติ
สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง.

(แปล - น้ำล้างที่นั่งของพระองคุลิมาลผู้สวดพระปริตรใด สามารถขจัดอันตรายทั้งปวงให้หมดไปได้)

โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง
ยัญจะ สาเธติ ตังขะเณ
เถรัสสะ อังคุลิมาลัสสะ
โลกะนาเถนะ ภาสิตัง
กัปปัฏฐายิง มะหาเตชัง
ปะริตตัง ตัง ภะณามะ เห.


(แปล - พระปริตรใดที่พระมหาโลกนาถทรงภาษิตไว้แก่พระองคุลิมาลเถระ สามารถยังการคลอดบุตรให้เป็นไปได้โดยสวัสดีในทันที ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดพระปริตรซึ่งมีเดชใหญ่ คงอยู่ตลอดกัปนั้นเถิด)

บทอังคุลิมาลปริตร

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ, โสตถิ คัพพัสสะ.


(แปล - ดูก่อนน้องหญิง นับแต่เราเกิดโดยอริยชาตินี้แล้ว เราไม่เคยคิดปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเธอ)