พิมพ์
หมวด: การคำนวณดวงพิชัยสงคราม,คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์
จำนวนผู้อ่าน: 5710

Jh

 

ภาค4  การคำนวณมัธยมพระอาทิตย์

หามัธยมพระอาทิตย์  ของวันเกิดของเจ้าชาตา คือ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2526 ณ. เวลาท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

1.การคำนวณหามัธยมพระอาทิตย์ ให้ตั้งกัมมัชพลกำเนิดลง เอาเกณฑ์ 24350 หาร ผลลัพธ์เป็นราศี เศษเอา 811 หาร ผลลัพธ์เป็นองศา เศษที่เหลือเอา 14 หาร ลัพธ์เป็นลิปดา เศษเป็นฟิลิปดา ผลลัพธ์ที่ได้ลบด้วย 3 ลิปดาเสมอ ผลลัพธ์สุทธิเป็น “มัธยมพระอาทิตย์”

วิธีทำ  สูตร        ก. กัมมัชพลกำเนิด ÷ 24350  = ราศี (เศษ ยกไป)

ข. เศษยกมา ÷ 811   = องศา (เศษ ยกไป)

ค. เศษยกมา ÷ 14 - 3 ลิปดา  = ลิปดา ,เศษเป็นฟิลิปดา

1.1 155969 ÷ 24350   = 6 ราศี เศษ 9869

1.2) 9869 ÷ 808  = 12 องศา เศษ 173

1.3)  173 ÷ 14 - 3  = 9 ลิปดา 5 ฟิลิปดา

ดังนั้น มัธยมพระอาทิตย์  คือ 6 ราศี 12 องศา 9 ลิปดา 5 ฟิลิปดา