***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

บทที่  12

เจ้าวาระค์

˜

112. เจ้าราศี

ราศี                                                                         เจ้าราศี

เมษ                                                                         อังคาร

พฤษภ                                                                    ศุกร์

มิถุน                                                                       พุธ

กรกฎ                                                                     จันทร์

สิงห์                                                                       อาทิตย์

กันย์                                                                        พุธ

ตุลย์                                                                        ศุกร์

พฤศจิก                                                                  อังคาร

ธนู                                                                          พฤหัสบดี

มกร                                                                        เสาร์

มีน                                                                          พฤหัสบดี

113. เจ้าโหรา

ราศี                         โหราที่ 1                                โหราที่ 2

15 องศา                                                30 องศา

เมษ                         อาทิตย์                                   จันทร์

พฤษภ                    จันทร์                                     อาทิตย์

มิถุน                       อาทิตย์                                   จันทร์

เจ้าวาระค์ 73


ราศี                         โหราที่ 1                                โหราที่ 2

15 องศา                                                30 องศา

กรกฎ                                     จันทร์                     อาทิตย์

สิงห์                                       อาทิตย์                   จันทร์

กันย์                                        จันทร์                     อาทิตย์

ตุลย์                                        อาทิตย์                   จันทร์

พฤศจิก                                  จันทร์                     อาทิตย์

ธนู                                          อาทิตย์                   จันทร์

มกร                                       จันทร์                     อาทิตย์

กุมภ์                                       อาทิตย์                   จันทร์

มีน                                         จันทร์                     อาทิตย์

114.  เจ้าตรียางศ

ราศี         ตรียางค์ที่ 1          ตรียางค์ที่ 2          ตรียางค์ที่ 3

10 องศา                20 องศา                30 องศา

เมษ        อังคาร                   อาทิตย์                   พฤหัสบดี

พฤษภ  ศุกร์                        พุธ                         เสาร์

มิถุน      พุธ                         ศุกร์                  เสาร์

กรกฎ     จันทร์                     อังคาร                    พฤหัสบดี

สิงห์       อาทิตย์                   พฤหัสบดี              อังคาร

กันย์       พุธ                         เสาร์                  ศุกร์

ตุลย์        ศุกร์                        เสาร์                  พุธ

พฤศจิก อังคาร                    พฤหัสบดี           จันทร์

ธนู          พฤหัสบดี              อังคาร               อาทิตย์

มกร        เสาร์                       ศุกร์                        พุธ

กุมภ์       เสาร์                  พุธ                          ศุกร์

มีน       พฤหัสบดี              จันทร์                     อังคาร

10

74                                                                   โหราวิทยา


115.  เจ้าสัปฐางค์

สับฐางค์            สับฐางค์              สับฐางค์                สับฐางค์                สับฐางค์              สับฐางค์             สับฐางค์

ราศี          ที่ 1            ที่ 2                ที่ 3                 ที่ 4                 ที่ 5                ที่ 6             ที่ 7

4°17' 0" 8°34' 17" 12°51  25" 17°8' 34" 21°25' 42" 25°82' 50" 30°

เมษ        อังคาร         ศุกร์                พุธ                จันทร์            อาทิตย์               พุธ           ศุกร์

พฤษภ   อังคาร         พฤหัสบดี       เสาร์                เสาร์              พฤหัสบดี           อังคาร     ศุกร์

มิถุน      พุธ               จันทร์             อาทิตย์          พุธ                 ศุกร์                  อังคาร     พฤหัสบดี

กรกฎ    เสาร์                เสาร์             พฤหัสบดี       อังคาร           ศุกร์                   พุธ                       จันทร์

สิงห์     อาทิตย์          พุธ                 ศุกร์              อังคาร           พฤหัสบดี          เสาร์           เสาร์

กันย์     พฤหัสบดี      อังคาร            ศุกร์              พุธ                 จันทร์            อาทิตย์      พุธ

ตุลย์      ศุกร์              อังคาร           พฤหัสบดี      เสาร์                 เสาร์                 พฤหัสบดี  อังคาร

พฤศจิก ศุกร์              พุธ                 จันทร์           อาทิตย์           พุธ                    ศุกร์          อังคาร

ธนู        พฤหัสบดี     เสาร์                  เสาร์             พฤหัสบดี      อังคาร               ศุกร์          พุธ

มกร     จันทร์             อาทิตย์           พุธ                ศุกร์               อังคาร               พฤหัสบดี เสาร์

กุมภ์     เสาร์              พฤหัสบดี       อังคาร           ศุกร์               พุธ                     จันทร์      อาทิตย์

มีน      พุธ                 ศุกร์               อังคาร           พฤหัสบดี      เสาร์                      เสาร์      พฤหัสบดี

116. เจ้านวางศ

นวางค์                   ที่ 1        ที่ 2         ที่ 3           ที่ 4          ที่ 5          ที่ 6          ที่ 7          ที่ 8         ที่ 9

ราศี 3°2 ' 6°40 ' 10°0 ' 13°20 ' 16°40 ' 20°0 ' 23°20 ' 26°40 ' 30°

เมษ                         ภ            ศ             ว               จ             อ            ว             ศ              ภ            ช

พฤษภ            ส          ส            ช               ภ             ศ              ว             จ                อ            ว

มิถุน              ศ          ภ            ช               ส             ส              ช            ภ                ศ            ว

กรกฎ                  จ           อ            ว               ศ             ภ              ช             ส               ส            ช

สิงห์                    ภ          ส            ว                จ             อ              ว             ศ                ภ            ช

กันย์                     ส          ส            ช               ภ             ศ              ว              จ                อ            จ

เจ้าวาระค์ 75


นวางค์                   ที่ 1        ที่ 2         ที่ 3           ที่ 4          ที่ 5          ที่ 6          ที่ 7          ที่ 8         ที่ 9

ราศี 3°2 ' 6°40 ' 10°0 ' 13°20 ' 16°40 ' 20°0 ' 23°20 ' 26°40 ' 30°

ตุลย์              ศ           ภ            ช               ส             ส             ช              ภ              ศ             ว

พฤศจิก          จ            อ             ว               ศ             ภ              ช             ส              ส             ช

ธนู                    ภ            ศ              ว               จ             อ              ว              ส              ภ             ช

มกร                  ส            ส              ช               ภ             ศ             ว               จ              อ             ว

กุมภ์                 ศ             ภ              ช               ส             ส             ช               ภ              ศ            ว

มีน                   จ             อ               ว               ศ             อ             ช               ส              ส            ช

117.  เจ้าทวาทศางค์

ทวาทะคางค์  ที่ 1       ที่ 2       ที่ 3        ที่ 4        ที่ 5        ที่ 6        ที่ 7        ที่ 8       ที่ 9       ที่ 10        ที่ 11       ที่ 12

ราศี 2°30 ' 5°0 ' 7°30 ' 10°0 ' 12°30 ' 15°0 ' 17°30 ' 20°0 ' 22°30 ' 25°0 ' 27°30 ' 30 '

เมษ            ภ        ศ          ว            จ          อ         ว          ศ          ภ         ช        ส          ส           ช

พฤษภ         ศ        ว          จ          อ          ว         ศ          ภ          ช         ส        ส           ช           ภ

มิถุน           ว         จ          อ          ว          ศ        ภ           ช         ส         ส         ช           ภ          ศ

กรกฎ       จ        อ          ว          ศ          ภ        ช           ส         ส         ช         ภ           ศ          ภ

สิงห์            อ        ว          ศ          ภ          ช        ส           ส         ช         ภ         ศ           ว           จ

กันย์            ว        ศ          ภ          ช          ส        ส           ช         ภ         ศ         ว           จ           อ

ตุลย์            ศ        ภ           ช         ส          ส        ช           ภ          ศ         ว         จ           อ           ว

พฤศจิก     ภ       ช           ส         ส          ช        ภ           ศ          ว         จ          อ          ว            ศ

ธนู              ช       ส           ส         ช          ภ        ศ           ว           จ        อ          ว           ศ           ภ

มกร            ส       ส           ช         ภ          ศ        ว            จ          อ        ว           ส          ภ          ช

กุมภ์           ส       ช           ภ         ศ           ว        จ            อ          ว        ศ           ภ          ช          ส

มีน             ช       ภ           ศ         ว           จ         อ           ว          ศ        ภ           ช          ส          ส