***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

Bhrigu Sutras

 

TABLE OF CONTENTS

Part Significations of Planets and Houses

 

PART I

Zodiac and the twelve signs. Astrological nature, influence, Characteristics, functions of Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu.
Their signs of exaltation and debilitation; their own signs; their friends, enemies and neutrals.

Part II

Chapter 1

The significations of the twelve houses of the horoscope. The twelve houses termed as:- Tanu, 'Dhana, Sahaja, Sukha, Suta, Ripu, Jaya, Ayu, Dharma, Karma, Labha and Vyaya according to their significance. Part Bhrigu Sutram

Chapter II

Effects of Sun in the twelve houses. Dispositions when Sun in spite of being a malefic gives very beneficial results and gives rise to Raja yoga. Difference of effects when Sun is in own sign, sign of exaltation, enemy sign etc.

Chapter III

Effects of Moon in the twelve houses. Difference in effects of Moon when posited in a house in different signs; difference of effects of a waning and waxing Moon; dispositions when Moon produces Rajayoga, difference in effects when Moon is in own sign, sign of exaltation, sign of debilitation etc.

Chapter IV

Effects of Mars in the twelve houses. How a great malefic like Mars becomes a yogakaraka. Difference in effects of Mars in different houses when in own sign, sign of exaltation, sign of debilitation etc. Dispositions when Mars produces Ruchaka yoga, Dhana yoga and Raja yoga and their results. Special yogas for sexual perversions.

Chapter V

Effects of Mercury in the twelve houses. When a benefic Mercury can become a malefic. Difference in effects of Mercury in different houses when in own sign, sign of exaltation, debilitation etc. Dispositions when Mercury produces, Bhadra yoga, Amia yoga, Dhana yoga and Raj yoga and their results.

Chapter VI

Effects of Jupiter in the twelve houses. Difference in effects of Jupiter in own sign, sign of exaltation, sign of debilitation etc. Dispositions when Jupiter produces Hamsa yoga, Amia yoga, Dhana yoga^Raja yoga and their results. When lords of 6th, 8th and 12th houses become yoga karaka planets. Jupiter good even when is lord of the 3rd and 12th houses.


Chapter VII

Effects of Venus in the twelve houses. Difference in effects of Venus is in own sign, sign of exaltation, sign of debilitation etc. Dispositions when Venus produces Malavya yoga, Amia yoga, Dhana yoga and Raj yoga and their results. Venus gives yoga effects when posited in the 6th and 12th houses.

Chapter VIII

Effects of Saturn in the twelve houses. When a great malefic like Saturn gives very beneficial results and functions as yoga karaka planet. Saturn gives long life when posited in the 8th house. Effects of Saturn in own sign, sign of exaltation, sign of debilitation etc. Dispositions when Saturn produces Sasa yoga, Dhana yoga and Rajyoga and their results.

Chapter IX

Effects of Rahu and Ketu in the twelve houses. Controversy about the roles of Rahu and Ketu in a horoscope and different views in that regard.

PART II

Laghu Parasari

This is the first primer on Astrology that a student of this science is supposed to learn if he wants to master the Parasara system of Astrology. PARASARA, the father of Hindu Astrology, wrote the voluminous treatise 'Parasara Hora Sastra' wherein he expounded his systems of Astrology. Laghu Parasari contains all the fundamental principles of Astrology on which the Parasara system is based. The book is known at least by three different names:

1. Laghu Parasari 2. Uddudayapradipa 3. Jataka Chandrika, and is a very popular one studied in all parts of India. The importance and greatness of the work can be judged from the fact that Mantreswara, the author of Phaladeepika, quotes about ten verses from this book.

Though it serves as a first book it is by no means a simple ordinary book. Mere translations of the slokas will not be enough to bring but the vast meaning each sloka contains. This is why it has a large number of commentaries, as well as old, written by eminent scholars from time to time.

Among these, Chandrika, Bhairavi and Prakasa (by Pt. Vetala Sastri) are well known and highly instructive. The book contains about 78 slokas in Anushtup metre and can be roughly divided into five chapters:

1. Nomenclature TOT 2. Combinations for Longevity- arpri^n4. Dashaphala and 5. Miscellaneous . It can be boldly asserted that a careful study of the book will give great insight into the subject of Astrology and skill in prediction. The slokas are lucid and enchanting to read. The book is as charming as Moonlight for the study of Astrology. It is undoubtedly one of the best, briefest and lucid book on the subject of Astrology and there is no book which can rival this primer.

PART - 1

Information about Planets and Houses

The Zodiac, Signs and Planets

The work "Bhrigu Sutram" deals with the effects of various planets in the twelve houses of the horoscope. Before taking up the main work, it will be useful for the readers to have some idea of the Zodiac, the twelve parts of the Zodiac viz., the signs and the qualities characteristics and significations of the planets as well as the significations of the twelve houses. In this chapter we propose to give information about the Zodiac, signs and the planets. The significations of the twelve houses will be given in the next chapter.

The Zodiac

The Zodiac is a circle of space surrounding the Earth. It may be imagined as a belt in the heavens about 15 degrees wide in which the planets travel. It is the Sun's apparent path that is called the ecliptic. The zodiacal circle is divided into twelve parts, each part containing thirty degrees of space called the signs of the Zodiac. Thus a sign is one twelfth division of the zodiacal circle and is denned as containing 30 degrees of celestial longitude : 12 signs each measuring 30 degrees constitute the circle of the Zodiac or 360 degrees. In this circle the planets travel each in its own orbit, one outlying beyond the other. The twelve signs of fhe Zodiac are Aries (Mesha), Taurus (Vrishabh), Gemini (Mithuna), Cancer (Kataka), Leo (Simha), Virgo (Kanya), Libra (Thula), Scorpio (Vrischika), Sagittarius (Dhanu), Capricorn (Makara), Aquarius (Kumbha), and Pisces (Meena). It is these twelve signs through which the planets travel or transit from west to east, going through one sign after another in their order from Aries to Pisces. Each sign possesses a specific influence. The planets also as they travel around the Zodiac exert an influence according to their separate nature and position in the Zodiac.
Although according to modem Astrology there are twelve planets viz., Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu, Kethu, Uranus, Neptune and Pluto, Hindu Astrology recognises only the first nine. Each sign of the Zodiac is owned by a planet who is termed as its 'ruler'. Sun and Moon rule one sign each viz., Leo and Cancer respectively. Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn rule two signs each. There is controversy about Rahu and Kethu ruling some signs but the fact is that they being shadow planets do not own any signs but cast their influence according to signs in which they are placed, or lords of those signs, or according to planets influencing them by aspect or association. Mars rules Aries and Scorpio, Mercury Gemini and Virgo, Jupiter Sagittarius and Pisces, Venus Taurus and Libra and Saturn Capricorn and Aquarius.